พาดหัวข่าว
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว พัชนิดา ปานสกุล ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศลำดับที่1 ระดับคุณภาพดีมาก ของศึกษาธิการจังหวัดพังงาและได้รับผลงานระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม จากการเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค
โครงการน้อมจิตรวมใจ C & I สัมพันธ์
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัณยตา บัณฑิตกุล ศิษย์เก่าหลักสูตร กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ที่ได้รับผลการคัดเลือกเป็น " ครูผู้สอนดีเด่น วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2565 "
คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธัญชนก พูนศิลป์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564
คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564
โครงการจิตรกรรมวิถีวัฒนธรรมตำบลบ่อยาง – ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการค่ายไทยศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ (Thai studies Camp for foreigner students)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ที่ได้รับรางวัล "ผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่น"ละรศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ที่ได้รับรางวัล "คณะกรรมการสมาคมดีเด่น"
โครงการประชุมเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนร่วมพัฒนา:การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning: PBL)
ศึกษาดูงานจาก งานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กิจรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
ขอแสดงความยินดีกับนายแวมูฮัมหมัด มะเซ็ง ที่ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศ เด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถทางด้านการพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย”
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาจากหลักสูตร กศ.บ.เคมีและหลักสูตรกศ.บ.ชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัลจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรินทร์ กองสุข ศิษย์เก่าหลักสูตร กศ.ม.การวิจัยและประเมิน และกศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา ที่ผ่านการประเมินเป็น ครูดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น " บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปีพ.ศ. 2564 ระดับส่วนงาน "
ค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp) รหัส 61
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าผู้เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณสถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”
โครงการสัมมนาย่อยทางพลศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา