พาดหัวข่าว
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการศิลปศาสตร์พจนารถ : วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยสำหรับครู
โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตก่อนปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ของนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) นิสิตรหัส 62
ตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวสุรัสดา ณ นคร นิสิตสาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การประชุมโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่น 3
โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงของนิสิตหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 ที่ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และการบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติการสอน สำหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)
การประชุมพบประชาคมคณะศึกษาศาสตร์
โครงการจิตรกรรมวิถีวัฒนธรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (หมวดวิชาชีพครู หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 2
โครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Lrarning Community : e-PLC) ประจำปี 2562
โครงการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการ สอนน้องเเต้มสี "เติมฝัน เเบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง"
การประกวด Mister Miss & Miss Beauty Queen University 2019
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุเมธ ร่มบ้านโหล๊ะ นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2
โครงการพัฒนาการเป็นครูสังคมศึกษาอย่างมืออาชีพ
โครงการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์