พาดหัวข่าว
คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมแนะนำหลักสูตรแก่คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
วันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2563
การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
การประชุมเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยในประเด็น "พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การประชุมร่วมกับเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
โครงการเซ็นสัญญาทุนการศึกษาของมูลนิธิชัยพัฒนา
โครงการศึกษาดูงานการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาและการแพทย์ยุคใหม่ เพื่อประเมินภาวะซึมเศร้าโรคไมเกรนในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
งานนิทรรศการผลงานนิสิตครูศิลปะ ครั้งที่ 2
โครงการสร้างความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าในการใช้งาน Application : trainflix.com กับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC)
โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (โครงการย่อย - สายสนับสนุน) ครั้งที่ 3
โครงการ Happy - Family <3 Happy - Education : season III
เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมแนะนำหลักสูตรแก่คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ประชุมหารือการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดสตูลและจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการการพัฒนาความเป็นครูสังคมศึกษาอย่างมืออาชีพ
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่น 3 (บรรจุปี พ.ศ.2561)
โครงการสื่อสอนน้องเพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562
การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) ครั้งที่ 2