พาดหัวข่าว
ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าหลักสูตร กศ.บ.คณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ " รางวัลคุรุสดุดี" จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น และ ข้าราชการครูดีเด่น ประจำปี 2564
องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เข้ามอบของขวัญ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565
ภาพบรรยากาศในกิจกรรม วันครูแห่งชาติ "สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม" (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา ๔ จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนจาก“มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศรีสุขุมพันธุ์ บริพัตร” ทุนการศึกษาประจำปี 2564
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนจาก“มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศรีสุขุมพันธุ์ บริพัตร” ทุนการศึกษาประจำปี 2564
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนจาก“มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศรีสุขุมพันธุ์ บริพัตร” ทุนการศึกษาประจำปี 2564
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต กศ.บ. เคมี ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากงาน SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 2021
ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่า หลักสูตร กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานการเข้าประกวด เทคนิคการจัดการเรียนรู้หรือการจัดประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า หลักสูตร กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 2)
โครงการ “TSU TCAS65 Online Fair แนะให้ปัง ติดให้ชัวร์”
ขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุ่ม การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบบูรณาการท้องถิ่น
ขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ กลุ่ม สีสันการสอนภาษาอังกฤษในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าหลักสูตร กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนิสิตหลักสูตร กศ.บ. เคมี และ กศ.บ.ฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัลจากงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)"