พาดหัวข่าว
การประชุมพบประชาคมคณะศึกษาศาสตร์
โครงการจิตรกรรมวิถีวัฒนธรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (หมวดวิชาชีพครู หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 2
โครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Lrarning Community : e-PLC) ประจำปี 2562
โครงการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการ สอนน้องเเต้มสี "เติมฝัน เเบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง"
การประกวด Mister Miss & Miss Beauty Queen University 2019
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุเมธ ร่มบ้านโหล๊ะ นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2
โครงการพัฒนาการเป็นครูสังคมศึกษาอย่างมืออาชีพ
โครงการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ เคมี ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมของนักวิจัย
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia : SEA-Teacher Project)
การประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) ประจำภาคเรียนต้น ประจำปีการศึกษา 2562
ผลการแข่งขันกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค
การประกวด Miss & Mister and Miss Beauty Queen Education 2019 ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Era of Granite : สีสันปฐพี ราตรีแห่งชาติพันธุ์
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์
โครงการ “ธนชาติ ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก (ภาคใต้)