พาดหัวข่าว
โครงการ “ยกระดับหนังสือ ตำรา สู่งานพิมพ์คุณภาพ”
โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติการสอนสำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
โครงการส่งเสริม และพัฒนา กีฬาเทควันโด ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU.Taekwondo championship 2019)
โครงการสัมมนาและนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิต กศ.ด.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โครงการ “พัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนิสิตหมวดวิชาชีพครู”
โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) คณะศึกษาศาสตร์ (Happy Workplace) : “ยืดเส้น ยืดสาย”
โครงการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
โครงการ “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์” ประจำปีพุทธศักราช 2562
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน “งานได้ผล....คนมีสุข”
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5ส.)
โครงการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์)
โครงการประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
โครงการเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แหล่งอารยธรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้นำสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Education and Learning in a Changing World"
โครงการ " มาฆบุรณมี ย้อนรอยความดีวิถีไทย"
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
โครงการรู้รักษ์ สามัคคี สร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนปลาย สำหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561
โครงการ "ศึกษาอาทร"