พาดหัวข่าว
การปรึกษาหารือโครงการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 8
ตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวสุภรณ์ เผือกปาน นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา ชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเพณีทำบุญเดือนสิบตามโครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
โครงการติดตามวิทยานิพนธ์นิสิต กศ.ม.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
โครงการ “Miss & Mister Education and Miss Beauty Queen Education 2018”
การประกวดอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๗
การเซ็นสัญญาการสนับสนุนทุนการศึกษาของมูลนิธิชัยพัฒนา
โครงการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู(ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการสร้างความเข้าใจการใช้งาน Google Classroom กับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : e-PLC)
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์
ประชุมวิชาการนำเสนอบทความวิชาการ “นวัตกรรมสร้างสรรค์” ของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2559
ผู้บริหาร คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จินตนา กสินันท์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
การประชุมเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นพึ่งพาตนเองโดยใช้ตำบลเป็นฐานกิจกรรม : การประชุมเครือข่ายโรงเรียนในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสามัตถิยะการอ่านออกเสียงภาษาไทย
กิจกรรมแนะแนวสัญจร
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561