พาดหัวข่าว
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช ที่ได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจำปีพ.ศ.2563 ระดับส่วนงาน "
โครงการอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) : การวิเคราะห์หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โครงการอบรม การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) : การใช้กระดานดำแบบญี่ปุ่น (Bansho)
โครงการอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) : การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการ “ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย 5”
คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม TSU Get Together
การประชุมผู้จัดการทีม การแข่งขันกีฬาฟุตบอล University League ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือก เขตภาคใต้
โครงการสัมมนานิสิตหลังออกปฏิบัติการสอนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2563
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม SMART ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการส่งผลงานคลิปวีดิโอเข้าประกวด หัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อ”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ร่วมกับสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ชั้นป.1-ป6
โครงการสอนน้องแต้มสี “ เติมฝัน แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง ” ปีการศึกษา 2563
ทีมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าพบปะบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
โครงการนำเสนอผลงานเปิดโลกวิชาการการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในมิติครูนวัตกรพลเมือง
การแจ้งวิธีการบันทึกและส่งข้อมูลในการเสนอ ขอรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐาน วิชาชีพหลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) ผ่านแบบฟอร์ม Online
กิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง ทีมโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่43 กับ ทีมบุคคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 "
โครงการสรุปกิจกรรมประจำปี พ.ศ.2563 - 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับหน่วยงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
การประชุมปรึกษาหารือทิศทางและแนวทางการผลิตร่วมกับคณบดี ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธานสาขาวิชา และประธานหลักสูตรที่ผลิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์เข้ารับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรปี พ.ศ.2558 (รับนิสิตปีการศึกษา 2559) และหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ.2560