พาดหัวข่าว
การประชุมพบประชาคมคณะศึกษาศาสตร์
นายธวัชชัย สายอ๋อง นิสิตสาขาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและเข้ารับโล่รางวัลฯ เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน และการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและการประเมินทางการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา และการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
4 ขั้นตอนปฎิบัติก่อนเข้าอาคาร คณะศึกษาศาสตร์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หน่วยฝึกสอน/ฝึกงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฎิบัติการสอน