พาดหัวข่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ภาคใต้) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูวิชาการและครูแกนนำ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับและแนะนำหลักสูตรให้กับน้อง ๆ จากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณะศึกษาศาสตร์ ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Universitas Muria Kudus (UMK) ประเทศอินโดนีเซีย
โครงการติดตามและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทักษะกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43
โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบและจิตอาสา เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่เยาวชน
คณะศึกษาศาสตร์ และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมต้อนรับนิสิตที่เดินทางมาจากประเทศจีน
โครงการรำลึกพระคุณครูและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับครู
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าร่วมกีฬาทองหลางเกมส์ ครั้งที่ 15
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลภายในงาน TSU Get Together III
ขอแสดงความยินดีกับ นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล นิสิตหลักสูตร กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่ได้รับรางวัลรับ Coding Achievement Awards ประเภท Plugged ระดับประถมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์จัดโครงการ " พลังของครู สร้างหนูเป็นนักพัฒนา " ณ โรงเรียนวัดสามกอง ตำบลเกาะเเต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดกิจกรรมอบรม “ความปลอดภัยของช่างภาพในงานฉุกเฉิน และการสาธิตอัคคีภัย” ให้กับนิสิตชั้นปีที่3
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ โรงเรียนม้างอนวิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
วันซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2563
งานพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (รุ่น ลญ.สข.04/2565)
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์) เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่ง "เลขาธิการคุรุสภา"
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ จัดการบรรยายเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนสังคมพหุวัฒนธรรม และรูปแบบการสื่อสารอย่างสันติตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา"
ประชุมประชาคมคณะศึกษาศาสตร์ 2565
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลนิสิตที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2564