พาดหัวข่าว
ประชุมรับฟังการชี้แจงการการนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู้ การจัดทำบทความวิจัย และติดตามความก้าวหน้าในการทำบทความวิจัย
โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการกระบวนทัศน์ทางปรัชญาการศึกษา แนวคิดและการวิพากษ์จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ ที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”
กีฬาปาริชาตเกมส์ 2018 : สีสันแห่งเกมส์กีฬา ยิ่งใหญ่เหนือชัยชนะ
กิจกรรมการสอบรำนาฏศิลป์ ในรายวิชา 0332322 ดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับครูปฐมวัย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรผลิตครู 4 ปี และกิจกรรมระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อวิพากษ์หลักสูตรในหมวดวิชาชีพครูและหมวดวิชาเอก
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (KM) “เรื่องเล่าและกิจกรรมเสริมหลักสูตร”
ฝ่ายแผนงานพบคณะศึกษาศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
ตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวสุรัสดา ณ นคร นิสิตสาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
พิธีเปิดโครงการ “SMART FOR ALLครั้งที่ 7”
ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
กลุ่มนิสิตพี่อาสาพาน้องอ่านเขียน รุ่นที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย พรอ้มโล่ประกาศเกียรติคุณ จากปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพมหานคร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเข้าสังคม และเพิ่มความมั่นใจเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ของนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู(ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ. 2559 และ รุ่นปีพ.ศ. 2560 ของสถาบันผลิตครู เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561
โครงการ “น้อมจิตรวมใจปฐมวัยสัมพันธ์”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น