พาดหัวข่าว
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564"
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตหลักสูตร กศ.บ.เคมี ที่ได้รับรางวัล “ระดับดี” ภาคบรรยาย ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา จำนวน 2 รางวัล
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จ ณ รร.ตชด.สื่อมวลชนกีฬา​ อ.สะเดา ​จ.สงขลา​ โดยมีตัวแทนคณะดำเนินงานจากโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา​ 4​ จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมรับเสด็จในฐานะหน่วยสนองงาน​
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการสัมมนานิสิตหลังออกปฏิบัติการสอนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564
พิธีเปิดนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ ครั้งที่ 3 " Art Education Thesis Exhibition 3 rd "
โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1“การศึกษาเพื่อนวัตกรรมสังคมความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โครงการบูรณาการศาสตร์และศิลป์สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย เรื่อง ศิลป์สร้างสรรค์งานสื่อปฐมวัย
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนพื้นที่เกาะ "จากห้องขึ้นห้าง"
โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิตวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โครงการการศึกษาเรียนรู้หลักสูตรชุมชนในสถานศึกษาพื้นที่เกาะ
โครงการ การบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ สู่สถานประกอบการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูล
โครงการเสริมมงคลศึกษาฯ ศาสนบูชาบุญบารนี ประจำปี 2565
โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ​ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ International and National Teacher Education Conference (INTEC2022) "Teacher Education in The Next Nomal"
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าผู้เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณสถาบัน ประจำปี 2564"
โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติการสอนสำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2565