ทรัพยากรบุคคล
บุคลากร สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

อาจารย์ ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้าณรงค์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร.เกษม พันธุสะ

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ อรพิน ทิพย์เดช

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ สิงหา ตุลยกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ธีรพันธ์ สังข์แก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ภิญโญ โชติรัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ คัชชา ศิริรัตนพันธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more


EditRegion4