ทรัพยากรบุคคล
บุคลากร สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

อาจารย์ ดร.สิงหา ตุลยกุล

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
Read more

อาจารย์ ดร.เกษม พันธุสะ

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ธีรพันธ์ สังข์แก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ภิญโญ โชติรัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ คัชชา ศิริรัตนพันธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร. นำโชค บัวดวง

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร. เทเวศน์ จันทร์หอม

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ เมธี แก้วสนิท

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ปิโยรส ปุยชุมพล

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ชนสิษฎ์ แก้วมณี

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

EditRegion4