ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์เมธี แก้วสนิท

การศึกษา


ประวัติ

ปี 2553   หลักสูตร วท.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี 2559   หลักสูตร กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ


ความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ (Expertise) 

ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล (Coaching Football)

ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล (Coaching Futsal)

ผลงานทางวิชาการ/บทความวิจัย (Research and Papers)

Tulyakul, S., Tipdech, O., Thongprasert, W., Junhom, T., Pantusa, K., Sangthong, N., Buaduang, N., Sangkaew, T., Metheethammawat, C., Sirirattanapun, K., Kaewsanit, M., Puichumpol, P., & Kaewmanee, C. (2020). “Relationship between lesson implementation and intrinsic motivation of pre-service physical educators in universities in the border provinces of Southern Thailand.” Journal of Research in Education and Society . 11(1), pp. 1-11.

เมธี แก้วสนิท สุนทรา กล้าณรงค์ และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2562, มกราคม – เมษายน). ผลของการฝึกออกกำลังกายในน้ำที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาฟุตซอล. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, 11(1), น. 35-44.

เมธาวี จำเนียร และเมธี แก้วสนิท. (2561, กรกฎาคม- ธันวาคม). การสื่อสารสุขภาพเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 24(2), น. 155-166.


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
                 
...