ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.สิงหา ตุลยกุล

การศึกษา

  • ปี 2547         หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา         ทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2552         หลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต พลศึกษา         เกษตรศาสตร์         ประเทศไทย
  • ปี 2019         หลักสูตร Ph.D. (Physical Education)         Universiti Utara Malaysia         ประเทศMalaysia

ประวัติ

คุณวุฒิ/สาขา     Ph.D. (Physical Education) Universiti Utara Malaysia, Malaysia, 2019

                    ศศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552

                    วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548


ความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ (Expertise) 

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Training)

การประเมินผลทางพลศึกษา (Assessment of Physical Education)

การวิจัยทางพลศึกษา (Physical Education Research)

ผู้ฝึกสอนแบดมินตัน (Coaching Badminton)

ผู้ฝึกสอนเปตอง (Coaching Petanque) เป็นผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติระดับ 2 ผ่านการสอบและได้รับการรับรองจาก Federation International De Petanque Dt Jeu Prevancal (FIPJP) ประเทศฝรั่งเศส

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, จังหวัดสงขลา (Sports Scientist, Songkhla province)

ผลงานทางวิชาการ/บทความวิจัย (Research and Papers)

Pimjan, L., Khun-inkeeree, H., Tulyakul, S., and Noopud, P. (2020). “The relationship between intrinsic and external motivation towards lesson implementation and application of physical education content among pre-service physical education teachers in Thailand” African Educational Research Journal. 8(4), pp. 714-720.

Tulyakul, S. (2020). “Motivation and effective teaching among pre-service physical education teachers in higher education institutions in Thailand.” International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports. 38(1), pp. 98-101.

Lardika, R. A., & Tulyakul, S. (2020). “The Effect of direct instruction model in physical education towards students’ adversity quotient (AQ).” Journal Sport Area. 5(1), pp. 1-12. doi.org/10.25299/sportarea.2020.vol5(1).4460

Tulyakul, S., Tipdech, O., Thongprasert, W., Junhom, T., Pantusa, K., Sangthong, N., Buaduang, N., Sangkaew, T., Metheethammawat, C., Sirirattanapun, K., Kaewsanit, M., Puichumpol, P., & Kaewmanee, C. (2020). “Relationship between lesson implementation and intrinsic motivation of pre-service physical educators in universities in the border provinces of Southern Thailand.” Journal of Research in Education and Society . 11(1), pp. 1-11.

Khun-inkeeree, H., Muhammad, A., Ishak, M., Yusof, M. R., Yaakob, M. F., Othman, M. K.,  Dzahir. M. K., Omar Fauzee, M. S., Fatimah, N. R. M. S., & Tulyakul, S. (2020). “The influence of time constraints, Heavy work loads and students disciplines on teachers’ emotional stress.” International Journal of Humanities and Social Sciences. 9(1), pp 67-82. Retrieved from https://www.iaset.us/archives/international-journals/ international-journal-of-humanities-and-social-sciences?jname=72_2&year=2020 &submit=Search

Tulyakul, S., Sangkaew, T., Buaduang, N., Metheethammawat, C., Sirirattanapun, K., Pantusa, K., Sangthong, N., Boontawee, N., Puichumpol, P., Kaewmanee, C., Teabput, K., & Junhom, T. (2019). “Classroom management strategies and teaching motivation among physical education teachers in primary school.” African Educational Research Journal. 7(4), pp. 212-219. doi: 10.30918/AERJ.74.19.050

Khun-inkeeree, H., Jamaluddin, M., Omar-Fauzee, M. S., Dzahir, M. K., Husin, F., Rashidah F. N. S., & Tulyakul, S. (2019). “Relationship between conflict management styles and job satisfaction of private Islamic secondary school teachers,” Frontiers in Education Technology. 2(4), pp. 255-272. doi:10.22158/fet.v2n4p255

Khun-inkeeree, H., Mohd Nour Azlan, A. M., Jusoh, M., Ghazali, N., Kasa, M. D., Omar-Fauzee, M. S., and Tulyakul, S. (2019). “The relationship of primary school principals’ leadership practice on teachers’ commitment.” Indian Journal of Science and Technology, 12(24), pp 1-7. doi: 10.17485/ijst/2019/v12i24/141338

Tulyakul, S., Buaduang, N., Omar-Fauzee, M.S., & Hussin, F. (2019). “The effects of classroom management approaches in physical education class toward learning environment among primary school teachers in Southern Thailand.” In Proceedings of the 3rd Yogyakarta International Seminar on Health, Physical Education, and Sport Science in conjunction with the 2nd Conference on Interdisciplinary Approach in Sports - Volume 1: YISHPESS and CoIS, ISBN 978-989-758-457-2. pp. 689-696. DOI: 10.5220/0009801106890696

Tulyakul, S., Noopud, P., Sangkaew, T., Buaduang, N., Metheethammawat, C., Pantusa, K., Omar-Fauzee, M.S., & Hussin, F. (2019). “Teacher motivation and teaching strategies in physical education among primary school in Southern Thailand.” A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences, 9(8), pp. 19-42. Retrieved from http://skirec.org/wp-content/uploads/2019/10/Econ2Aug19-5982-1.pdf

Tulyakul, S., Omar-Fauzee, M.S., Hussin, F. & Khun-inkeeree, H. (2019). “The relationship between teachers motivation and physical education teaching strategies among primary school teachers in Southern Thailand.” Proceeding in The 10th Hatyai National and International Conference. pp. 1702-1718. Retrieved from http://www.hu.ac.th/conference/proceedings2019/FullText/ (Singha%20Tulyakul)%201702%20-%201718.pdf

สิงหา ตุลยกุล (2557). “การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อทักษะของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา.” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 14(2), 104-118. 


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
11 314 0319101 กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา 2020-08-19 20:06:52
11 314 0319103 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2020-08-19 20:07:41
11 314 0319101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา (สงขลา) 2020-08-19 22:29:57
11 314 0319103 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย (สงขลา) 2020-08-19 22:31:51
11 292 0319521 สรีรวิทยาการออกกำลังกายขั้นสูง 2020-08-19 20:13:06
11 278 0319423 การประเมินผลทางพลศึกษา 2020-08-19 19:58:33
11 278 0319101 กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา 2020-08-19 20:01:49
11 278 0319103 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2020-08-19 20:03:42
11 278 0319423 การประเมินผลทางพลศึกษา 2020-08-19 22:33:21
10 188 0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา 2020-05-24 21:40:18
10 173 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา 2020-05-24 20:49:26
4 95 0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา 2019-12-31 12:08:28
4 80 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา 2019-12-17 13:33:03
                 
...