ทรัพยากรบุคคล
บุคลากร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Read more

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

EditRegion4