ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.เกษม พันธุสะ

การศึกษา

  • ปี 2528         หลักสูตร ค.บ.พลศึกษา         วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์         ประเทศไทย
  • ปี 2544         หลักสูตร ศศ.ม.พลศึกษา         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         ประเทศไทย
  • ปี 2558         หลักสูตร การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา (การบริหารพลศึกษา)         มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ         ประเทศไทย

ประวัติ

กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา (การบริหารพลศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 2558

ศศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, 2544

ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2528


ความเชี่ยวชาญ

การบริหารพลศึกษา,พลศึกษา

งานวิจัย

อมลวรรณ  วีระธรรมโม, วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน, นิรันดร์  จุลทรัพย์, พิชญา  สุวรรณโน และเกษม  พันธุสะ. (2558). กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ตามแนวนโยบายการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้ฐานความรู้ชุมชน ของโรงเรียนในจังหวัดสงขลา. ในงานประชุมวิชาการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประจำปี 2559


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
4 80 0319331 ทักษะและการสอนเซปักตระกร้อ 2019-12-31 23:37:04
4 80 0319103 พลศึกษาเบื้องต้น 2019-12-31 23:39:04
2562 1 0 0 50 0319231 ทักษะและการสอนฟุตบอล 2019-10-09 22:57:43
2562 1 0 0 50 0319411 การฝึกและการตัดสินฟุตบอล 2019-10-09 22:59:46
2562 1 0 0 50 0319201 การจัดการพลศึกษาและกีฬา 2019-10-09 23:03:06
2562 1 0 0 50 0319341 การฝึกและการตัดสินวอลเลย์บอล 2019-10-09 23:16:38
2562 1 0 0 50 0319132 ทักษะและการตัดสินกรีฑา 2019-10-09 23:30:35
2562 1 0 0 50 0319341 การฝึกและการตัดสินวอลเลย์บอล 2019-10-09 23:31:30
                 
...