ทรัพยากรบุคคล
บุคลากร สาขาวิชาจิตวิทยา

อาจารย์ ดร.ภูริทัต สิงหเสม

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์อาภากร ราชสงฆ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร. วีนัส ศรีศักดา

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร. ชคดี ไวยวุทธิ

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more
EditRegion4