ทรัพยากรบุคคล
บุคลากร สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย

อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
Read more

อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร. เมธี ดิสวัสดิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร. วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร. เสาวรส ยิ่งวรรณะ

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร. ธนิยา เยาดำ

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read moreEditRegion4