ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ธีรพันธ์ สังข์แก้ว

การศึกษา

 • ปี 2548         หลักสูตร วท.บ. พลศึกษา          มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
 • ปี 2552         หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         ประเทศไทย

ประวัติ

ประวัติการทำงาน :

 1. ครูสอนเทนนิสประจำคอร์ดเทนนิส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ระหว่างปี 2549 - 2553
 1. ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส ทีมเทนนิสโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ปี 2550
 1. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายประจำศูนย์ออกกำลังกาย บริษัทยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิงจำกัด ระหว่างปี 2552-2553
 1. พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างปี 2553–2554
 1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำทีมกีฬาเทนนิสจังหวัดยะลา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติขอนแก่นเกมส์ ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 2–8 มีนาคม พ.ศ. 2555
 1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำทีมกีฬาเทนนิสจังหวัดสกลนคร ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเชียงใหม่เกมส์ ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 9–18 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 1. ผู้ฝึกสอนเทนนิสทีมชาติไทยและเยาวชนทีมชาติไทย ด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Coach) ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2556
 1. อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ระหว่างปี พ.ศ. 2556–2558
 1. ปัจจุบันลูกจ้างมหาวิทยาลัยทักษิณ ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน


ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ :

1. การออกแบบโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในนักกีฬาอาชีพ

2. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาออกแบบโปรแกรมการฝึกที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละชนิดกีฬา                

3. การวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา

4. ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส

5. นวดทางการกีฬา

ผลงานทางวิชาการ :

งานวิจัย

Tulyakul, S., Tipdech, O., Thongprasert, W., Junhom, T., Pantusa, K., Sangthong, N., Buaduang, N., Sangkaew, T., Metheethammawat, C., Sirirattanapun,    K., Kaewsanit, M., Puichumpol, P., & Kaewmanee, C. (2020). “Relationship between lesson implementation and intrinsic motivation of pre-service physical educators in universities in the border provinces of Southern Thailand.” Journal of Research in Education and Society . 11(1), pp. 1-11.

Sangkaew, T.,Pantusa K., & Metheethammawat C. (2019). Study maximal oxygen consumption of students in physical education and health education, Thaksin University. International Conference "The 3rd. Yogyakarta International Seminar on Health, Physical Education, and Sports Science (YISHPESS 2019)"  31 August 2019 Eastparc Hotel Yogyakarta, Indonesia.

Osman, N., Talip, N. K. A., Adnan, M. A., Aziz, N. U. A., Sangkaew, T., & Nadzalan, A. M. (2019). Electromyographic and Performance Analysis during Three Sets of Resistance Exercises among Untrained Women. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) 8(6) 1580-1582 DOI: 10.35940/ijeat.F8176.088619

Tulyakul, S., Sangkaew, T., Buaduang, N., Metheethammawat, C., Sirirattanapun, K.,  Pantusa, K., Sangthong, N., Boontawee, N., Puichumpol, P., Kaewmanee, C., Teabput, K., & Junhom, T. (2019). “Classroom management strategies and teaching motivation among physical education teachers in primary school.” African Educational Research Journal. 7(4), pp. 212-219. doi: 10.30918/AERJ.74.19.050

Tulyakul, S., Noopud, P., Sangkaew, T., Buaduang, N., Metheethammawat, C., Pantusa, K., Omar-Fauzee, M.S., & Hussin, F. (2019). Teacher motivation and teaching strategies in physical education among primary school in Southern Thailand. A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences, 9(8), Retrieved from http://skirec.org/wp-content/uploads/2019/10/Econ2Aug19-5982-1.pdf

วริศรา นกเกตุ, ตระการ ปิตุคำ, ธีรพันธ์ สังข์แก้ว และ ชำนาญ ชินสีห์. (2562). การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของการลังจ์ไปด้านหน้าด้วยขาข้างที่ถนัดและไม่ถนัด. การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 2 วันที่ 16 - 17 พฤษาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง.

ธีรพันธ์  สังข์แก้ว, เกษม พันธุสะ และชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์. (2560). การศึกษาความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดขณะการออกกำลังกายของนิสิตสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ (ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)

เอธัส ทองดี, นิรอมลี มะกาเจ, อนิวรรต รัตนะ และธีรพันธ์ สังข์แก้ว. (2559). ผลของโปรแกรมการฝึกความเร็ว ที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาเทนนิส 6 สัปดาห์ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสมรรถนะทางกาย ในนักกีฬาเยาวชนระดับชั้นเลิศ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ได้รับทุนสนับสนุนจาก : งานวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬา กองวิจัยและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย)

นิรอมลี มะกาเจ, เอธัส ทองดี, อนิวรรต รัตนะ และธีรพันธ์ สังข์แก้ว. (2558). การศึกษาความต้องการทางสรีรวิทยาและปริมาณการเคลื่อนที่ขณะแข่งขันเทนนิสในนักเทนนิสเยาวชนไทยระดับชั้นเลิศ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ได้รับทุนสนับสนุนจาก : งานวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬา กองวิจัยและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย)


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
11 314 0319101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์สำหรับพลศึกษา (พัทลุง) 2020-08-19 21:23:00
11 314 0319103 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย (พัทลุง) 2020-08-19 21:26:44
10 224 0319111 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2020-05-03 17:03:36
10 173 0319212 สรีรวิทยาการออกกำลังกายประยุกต์ 2020-05-03 17:08:19
10 173 0319235 ทักษะและการสอนเทนนิส 2020-05-03 17:09:47
10 173 0319313 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น 2020-05-03 17:11:19
10 173 0319314 การเรียนรู้ทางกลไก 2020-05-03 17:12:42
8 110 0319234 ทักษะและการสอนแบดมินตัน 2020-01-02 14:42:48
8 110 0319103 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 2020-01-02 14:45:23
4 80 0319212 สรีรวิทยาการออกกำลังกายประยุกต์ 2019-12-19 15:53:16
4 80 0319313 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น 2019-12-19 15:54:31
4 80 0319314 การเรียนรู้ทางกลไก 2019-12-19 15:59:18
4 80 0319111 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2019-12-19 16:00:33
4 80 0319235 ทักษะและการสอนเทนนิส 2019-12-19 16:01:43
4 80 0319235 ทักษะและการสอนเทนนิส 2019-12-19 16:02:41
2562 1 0 0 50 0319234 ทักษะและการสอนแบดมินตัน 2019-09-04 17:43:28
2562 1 0 0 50 0319103 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2019-09-04 17:48:00
2562 1 0 0 50 0319234 ทักษะและการสอนแบดมินตัน 2019-09-04 17:53:32
2562 1 0 0 50 0319101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา 2019-10-06 15:48:03
2562 1 0 0 50 0319101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา 2019-10-06 15:50:32
2561 1 0 0 12 0319104 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2019-05-05 10:42:53
2561 1 0 0 12 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา 2019-05-05 11:08:35
2561 1 0 0 12 0319234 ทักษะและการสอนแบดมินตัน 2019-05-05 11:26:03
2561 0 1 0 12 0319314 การเรียนรู้ทางกลไก 2019-05-05 11:43:56
2561 0 1 0 12 0319235 ทักษะและการสอนเทนนิส 2019-05-05 11:45:17
2561 0 1 0 12 0319234 ทักษะและการสอนแบดมินตัน 2019-05-05 11:46:51
2561 0 1 0 12 0319234 ทักษะและการสอนแบดมินตัน 2019-05-05 11:47:51
2561 0 0 1 12 0319104 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2019-05-05 11:49:13
                 
...