ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.นำโชค บัวดวง

การศึกษา

  • ปี 2542         หลักสูตร วท.บ. พลศึกษา         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2555         หลักสูตร กศ.ม. พลศึกษา         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2547         หลักสูตร กศ.ม. บริหารการศึกษา         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2562         หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)         มหาวิทยาลัยบูรพา         ประเทศไทย

ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ

 

Tulyakul, S., Tipdech, O., Thongprasert, W., Junhom, T., Pantusa, K., Sangthong, N., Buaduang, N., Sangkaew, T., Metheethammawat, C., Sirirattanapun, K., Kaewsanit, M., Puichumpol, P., & Kaewmanee, C. (2020). “Relationship between lesson implementation and intrinsic motivation of pre-service physical educators in universities in the border provinces of Southern Thailand.” Journal of Research in Education and Society . 11(1), pp. 1-11.

Tulyakul, S., Sangkaew, T., Buaduang, N., Metheethammawat, C., Sirirattanapun, K., Pantusa, K., Sangthong, N., Boontawee, N., Puichumpol, P., Kaewmanee, C., Teabput, K., & Junhom, T. (2019). “Classroom management strategies and teaching motivation among physical education teachers in primary school.” African Educational Research Journal. 7(4), pp. 212-219. doi: 10.30918/AERJ.74.19.050

Tulyakul, S., Buaduang, N., Omar-Fauzee, M.S., & Hussin, F. (2019). “The effects of classroom management approaches in physical education class toward learning environment among primary school teachers in Southern Thailand.” In Proceedings of the 3rd Yogyakarta International Seminar on Health, Physical Education, and Sport Science in conjunction with the 2nd Conference on Interdisciplinary Approach in Sports - Volume 1: YISHPESS and CoIS, ISBN 978-989-758-457-2. pp. 689-696. DOI: 10.5220/0009801106890696

Tulyakul, S., Noopud, P., Sangkaew, T., Buaduang, N., Metheethammawat, C., Pantusa, K., Omar-Fauzee, M.S., & Hussin, F. (2019). “Teacher motivation and teaching strategies in physical education among primary school in Southern Thailand.” A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences, 9(8), pp. 19-42. Retrieved from http://skirec.org/wp-content/uploads/2019/10/Econ2Aug19-5982-1.pdf

 

 


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
                 
...