ทรัพยากรบุคคล
บุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย แซ่แต้

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา กสินันท์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร. นวพรรษ รัตนบุญทวี

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ เพ็ญนภา สุวรรณวงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ พูลเกียรติ มงคลสวัสดิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร. รุ่งทิพย์ แซ่แต้

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read moreEditRegion4