ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช

การศึกษา

  • ปี 2530         หลักสูตร กศ.บ. คหกรรมศาสตร์         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน         ประเทศไทย
  • ปี 2536         หลักสูตร ศศ.ม. คหกรรมศาสตรศีกษา         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         ประเทศไทย

ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

              สุขภาพ/ อาหารและโภชนาการ    โภชนาการกับนักกีฬา

 

 

 ผลงานวิจัย : บทความ

          

                Vehachart, R., Sulisworo, D., Kaeopheng, D., Kaeopheng, W., Tipdech, O., Srisakda, V., (2020). “ Knowledge-Based Society Enhancement for Developing Sustainable Quality of Communitys Life in Thailand” Journal of  critical reviews ISSN- 2394-5125 VOL 7, ISSUE 18, 2020.

                 Tulyakul, S., Tipdech, O., Thongprasert, W., Junhom, T., Pantusa, K., Sangthong, N., Buaduang, N., Sangkaew, T., Metheethammawat, C., Sirirattanapun, K., Kaewsanit, M., Puichumpol, P., & Kaewmanee, C. (2020). “Relationship between lesson implementation and intrinsic motivation of pre-service physical educators in universities in the border provinces of Southern Thailand.” Journal of Research in Education and Society . 11(1), pp. 1-11.

                 

           


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
11 314 0319102 ปรัชญา หลัการพลศึกษาและวัฒนธรรมกีฬา 2020-08-17 17:03:12
11 314 0319362 นันทนาการพื้นบ้าน 2020-08-17 17:09:13
11 314 0319253 การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม 2020-08-17 22:38:29
11 314 0319102 ปรัชญา หลักการ พลศึกษาและวัฒนธรรมกีฬา(พัทลุง) 2020-08-19 15:57:12
11 314 0319131 ทักษะและการตัดสินยิมนาสติก(พัทลุง) 2020-08-19 17:22:15
11 314 0319131 ทักษะและการตัดสินยิมนาสติก(พัทลุง1)) 2020-08-19 22:17:24
11 278 0319365 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (พัทลุง) 2020-08-17 22:41:07
11 278 0319451 สุขภาพผู้บริโภคสมัยใหม่ 2020-08-17 22:49:03
11 278 0319315 โภชนาการกับการออกำลังกาย 2020-08-18 09:32:32
11 278 0319253 การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม 2020-08-18 09:34:09
11 278 0319362 นันทนาการพื้นบ้าน(พัทลุง) 2020-08-19 15:41:00
11 278 0319102 ปรัชญา หลักการ พลศึกษาและวัฒนธรรมกีฬา(พัทลุง) 2020-08-19 15:47:02
10 201 0308366 การส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 2020-05-24 21:59:12
10 201 0319353 ยาและสารเสพติด 2020-05-24 22:26:13
10 173 0319353 ครอบครัวศึกษา 2020-05-24 21:39:28
10 173 0319451 สุขภาพผู้บรืโภคสมัยใหม่ 2020-05-24 21:47:07
10 173 0319353 ยาและสารเสพติด 2020-05-24 22:29:07
10 173 0319351 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2020-05-24 23:21:34
9 143 0319351 ครอบครัวศึกษา 2020-05-24 23:59:28
8 138 0308366 การส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 2020-02-27 16:34:51
8 110 0319451 สุขภาพผู้บริโภคสมัยใหม่ 2020-02-27 16:07:00
8 110 0319315 โภชนาการกับการออกกำลังกาย 2020-02-27 16:43:57
8 110 0319351 ครอบครัวศึกษา 2020-02-27 16:49:28
4 108 0308366 การส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 2019-12-30 23:37:33
4 80 0319353 ยาและสารเสพติด 2019-12-30 23:39:59
4 80 0319353 ครอบครัวศึกษา 2019-12-30 23:46:22
4 80 0319451 สุขภาพผู้บริโภคสมัยใหม่ 2019-12-30 23:50:51
4 80 0319351 การปฐมพยาบาล 2020-02-27 15:49:49
2562 1 0 0 78 0308366 การส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 2019-10-06 15:20:08
2562 1 0 0 50 0319315 โภชนาการกับการออกกำลังกาย 2019-09-30 11:04:23
2562 1 0 0 50 0319315 โภชนาการกับการออกกำลังกาย 2019-10-06 15:26:19
2562 1 0 0 50 0319351 ครอบครัวศึกษา 2019-10-06 15:33:24
2562 1 0 0 50 0319451 สุขภาพผู้บริโภคสมัยใหม่ 2019-10-06 15:35:52
2561 1 0 0 43 0319366 การส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 2019-05-24 10:16:33
2561 1 0 0 43 0308366 การส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 2019-05-24 10:21:26
2561 1 0 0 43 0308366 การส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 2019-05-24 10:22:47
2561 1 0 0 12 0319315 โภชนาการกับการออกกำลังกาย 2019-05-24 12:00:39
2561 1 0 0 12 0319315 โภชนาการกับการออกกำลังกาย 2019-05-24 12:05:17
2561 0 1 0 12 0319355 อนามัยโรงเรียน 2019-05-26 17:32:05
2561 0 1 0 12 0319451 สุขภาพผู้บริดภคสมัยใหม่ 2019-05-26 17:36:30
2561 1 0 0 12 0319353 ยาและสารเสพติด 2019-05-26 17:37:31
2561 1 0 0 12 0319251 อาหารและโภชนาการ 2019-05-26 17:41:26
2561 1 0 0 12 0319351 ครอบครัวศึกษา 2019-05-26 17:45:09
                 
...