ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง

การศึกษา

  • ปี 2544         หลักสูตร ศษ.บ. พลศึกษา         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         ประเทศไทย
  • ปี 2547         หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         ประเทศไทย
  • ปี 2556         หลักสูตร ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา         มหาวิทยาลัยบูรพา         ประเทศไทย

ประวัติ

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา) มหาวิทยาลัยบูรพา,2556

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

ศศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544


ความเชี่ยวชาญ

 

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา, จิตวิทยาการกีฬา, พลศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

Vehachart, R., Sulisworo, D., Kaeopheng, D., Kaeopheng, W., Tipdech, O., Srisakda, V., (2020). Knowledge-Based Society Enhancement for Developing Sustainable Quality of Communitys Life in Thailand” Journal of  critical reviews ISSN- 2394-5125 VOL 7, ISSUE 18, 2020.

Tulyakul, S., Tipdech, O., Thongprasert, W., Junhom, T., Pantusa, K., Sangthong, N., Buaduang, N., Sangkaew, T., Metheethammawat, C., Sirirattanapun, K., Kaewsanit, M., Puichumpol, P., & Kaewmanee, C. (2020). “Relationship between lesson implementation and intrinsic motivation of pre-service physical educators in universities in the border provinces of Southern Thailand.” Journal of Research in Education and Society . 11(1), pp. 1-11.

Rotsuwanl, W., Kaeopheng., W., “The Effect of Agility Ladder Drills on Increasing the Speed of Dribbling A Ball for Male Football Players at the Age of 13 to 15 At Mahavajiravudh School in Songkhla Province.” Proceeding in The 3rd Yogyakarta International Seminar on Health, Physical Education, and Sports Science (YISHPESS 2019).

ชัยยุทธ์  สุขพันธุ์, วิไลพิน  แก้วเพ็ง และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม. (2563). “ผลการฝึกด้วยวิธีการฝึกพลัยโอเมตริกและวิธีการฝึกแบบผสมผสานที่มีต่อความแม่นยำในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยนวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย" วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2563 (ผ่านระบบออนไลน์)

ปิโยรส ปุยชุมพล วิไลพิน แก้วเพ็ง และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม (2562). “การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเล่นกีฬา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเขตภาคใต้” วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา. 11 (2) ,275-289.

อับดุลรอฮิม รอยิง, วิไลพิน แก้วเพ็ง และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2561). “แรงจูงใจการออกกำลังกายของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร” วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช.

ไพโกศล  แก้วทัศน์, วิไลพิน  แก้วเพ็ง และ ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม.  (2561) สภาพและปัญหาการจัดการเรียนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดยะลา, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่     22 - 24  พฤศจิกายน 2561.

วรัญญู  ขวัญวิชา, วิไลพิน  แก้วเพ็ง และ ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม.  (2561) ปัจจัยพยากรณ์แรงจูงใจในการเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่      22 - 24  พฤศจิกายน 2560.

สมพร  หลักทรัพย์, วิไลพิน  แก้วเพ็ง และ ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม.  (2561) ความพึงพอใจในการเรียนวิชาพลศึกษา ของนักเรียน English Program ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่      22 - 24  พฤศจิกายน 2561.

 


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
11 314 0319105 กีฬา สังคมและวัฒนธรรมกีฬา 2020-08-19 22:40:45
11 314 0319312 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น 2020-08-19 22:43:04
11 314 0319354 เพศศึกษา 2020-08-19 22:45:18
11 292 0319652 การสัมมนาทางพลศึกษา 2020-08-19 22:53:19
11 292 0319622 จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ 2020-08-19 23:01:19
10 224 0319105 กีฬา สังคม และวัฒนธรรมกีฬา 2020-05-25 20:01:32
10 224 0319105 กีฬา สังคม และวัฒนธรรมกีฬา 2020-05-25 20:43:33
10 224 0319352 เพศศึกษา 2020-05-25 21:05:47
10 188 0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา 2020-05-25 20:38:18
8 125 0319622 จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ 2019-12-31 13:42:41
8 125 0319652 การสัมมนาทางพลศึกษา 2019-12-31 14:04:01
8 110 0319102 ปรัชญา หลักการพลศึกษาและวัฒนธรรมกีฬา 2019-12-31 11:27:48
8 110 0319312 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น 2019-12-31 12:44:04
8 110 0319421 การสอนวิชาพลศึกษา 2019-12-31 13:08:35
4 95 0319102 2019-12-30 10:38:50
4 95 0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา 2019-12-30 10:40:42
4 95 0319652 2019-12-31 13:38:15
4 80 0319102 ปรัชญา หลักการพลศึกษาและวัฒนธรรมกีฬา 2019-12-30 10:46:44
4 80 0319354 เพศศึกษา 2019-12-31 09:14:10
4 80 0319105 กีฬา สังคม และวัฒนธรรมกีฬา 2020-05-25 20:04:35
2562 1 0 0 65 0319622 จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ 2019-10-07 10:37:33
2562 1 0 0 65 0319652 การสัมมนาทางพลศึกษา 2019-10-07 13:48:10
2562 1 0 0 50 0319421 การสอนพลศึกษา 2019-10-07 09:19:17
2562 1 0 0 50 0319102 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น 2019-10-07 09:24:58
2562 1 0 0 50 0319102 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น 2019-10-07 09:29:03
2562 1 0 0 50 0319102 ปรัชญา หลักการ พลศึกษาและวัฒนธรรมกีฬา 2019-10-07 09:34:57
2561 0 1 0 12 0319105 กีฬา สังคมและวัฒธรรมกีฬา 2019-05-27 21:07:56
2561 0 1 0 12 0319321 การพัฒาหลักสูตรพลศึกษา 2019-05-27 21:11:06
2561 1 0 0 12 0319312 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น 2019-05-27 21:13:29
2561 0 1 0 12 0319105 กีฬา สังคมและวัฒาธรรมกีฬา 2019-05-27 21:16:55
2561 0 1 0 12 0319301 สังคมวิทยาและวัฒธรรมกีฬา 2019-05-27 21:30:29
2561 1 0 0 12 0319421 การสอนพลศึกษา 2019-05-27 21:41:42
                 
...