ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง

การศึกษา

  • ปี 2544         หลักสูตร ศษ.บ. พลศึกษา         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         ประเทศไทย
  • ปี 2547         หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         ประเทศไทย
  • ปี 2556         หลักสูตร ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา         มหาวิทยาลัยบูรพา         ประเทศไทย

ประวัติ

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา) มหาวิทยาลัยบูรพา,2556

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

ศศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544


ความเชี่ยวชาญ

 

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา, จิตวิทยาการกีฬา, พลศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ปิโยรส  ปุยชุมพล, วิไลพิน  แก้วเพ็ง และ ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม.  (2562) การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเล่นกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเขตภาคใต้, วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2562.

ไพโกศล  แก้วทัศน์, วิไลพิน  แก้วเพ็ง และ ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม.  (2561) สภาพและปัญหาการจัดการ

เรียนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดยะลา, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่     22 - 24  พฤศจิกายน 2561.

วรัญญู  ขวัญวิชา, วิไลพิน  แก้วเพ็ง และ ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม.  (2561) ปัจจัยพยากรณ์แรงจูงใจในการเป็น

นักกีฬาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่      22 - 24  พฤศจิกายน 2560.

สมพร  หลักทรัพย์, วิไลพิน  แก้วเพ็ง และ ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม.  (2561) ความพึงพอใจในการเรียนวิชาพลศึกษา ของนักเรียน English Program ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่      22 - 24  พฤศจิกายน 2561.

สมชาย  ตุละ,วิไลพิน  แก้วเพ็ง และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม. (2558) แรงจูงใจในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลกำแพงเพชร  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา,การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษา วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

ปริยะ  เหล่าสมบูรณ์,วิไลพิน  แก้วเพ็ง และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม. (2558) ปัจจัยพยากรณ์ความสำเร็จของนักกีฬาในโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด “Sports Hero” ของการกีฬาแห่งประเทศไทย.วารสาร “เขา ป่า นา เล” ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – สิงหาคม 2558.

แสงณัฐ มาแสง,วิไลพิน  แก้วเพ็ง และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม. (2558) ผลการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิกและโยคะต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ, การประชุมวิชาการระดับชาติ พัทลุงศึกษา – ภูมิปัญญาชุมชน ลุ่มน้ำทะเลสาบ ครั้งที่ 1 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2558.

ศิริวรา จินตสกุล, วิไลพิน  แก้วเพ็ง และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม. (2558) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะและการสอนว่ายน้ำ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง, วารสาร “เขา ป่า นา เล” ฉบับที่ 30 ตุลาคม –ธันวาคม 2558.

ศิขร  โล่ห์พงค์, สุนทรากล้าณรงค์ และวิไลพิน  แก้วเพ็ง. (2558) ผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างโดยวิธีฝึกด้วยดัมเบลที่มีต่อความแม่นยำในการตีลูกเปตอง,วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2558.

 


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
10 224 0319105 กีฬา สังคม และวัฒนธรรมกีฬา 2020-05-25 20:01:32
10 224 0319105 กีฬา สังคม และวัฒนธรรมกีฬา 2020-05-25 20:43:33
10 224 0319352 เพศศึกษา 2020-05-25 21:05:47
10 188 0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา 2020-05-25 20:38:18
8 125 0319622 จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ 2019-12-31 13:42:41
8 125 0319652 การสัมมนาทางพลศึกษา 2019-12-31 14:04:01
8 110 0319102 ปรัชญา หลักการพลศึกษาและวัฒนธรรมกีฬา 2019-12-31 11:27:48
8 110 0319312 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น 2019-12-31 12:44:04
8 110 0319421 การสอนวิชาพลศึกษา 2019-12-31 13:08:35
4 95 0319102 2019-12-30 10:38:50
4 95 0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา 2019-12-30 10:40:42
4 95 0319652 2019-12-31 13:38:15
4 80 0319102 ปรัชญา หลักการพลศึกษาและวัฒนธรรมกีฬา 2019-12-30 10:46:44
4 80 0319354 เพศศึกษา 2019-12-31 09:14:10
4 80 0319105 กีฬา สังคม และวัฒนธรรมกีฬา 2020-05-25 20:04:35
2562 1 0 0 65 0319622 จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ 2019-10-07 10:37:33
2562 1 0 0 65 0319652 การสัมมนาทางพลศึกษา 2019-10-07 13:48:10
2562 1 0 0 50 0319421 การสอนพลศึกษา 2019-10-07 09:19:17
2562 1 0 0 50 0319102 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น 2019-10-07 09:24:58
2562 1 0 0 50 0319102 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น 2019-10-07 09:29:03
2562 1 0 0 50 0319102 ปรัชญา หลักการ พลศึกษาและวัฒนธรรมกีฬา 2019-10-07 09:34:57
2561 0 1 0 12 0319105 กีฬา สังคมและวัฒธรรมกีฬา 2019-05-27 21:07:56
2561 0 1 0 12 0319321 การพัฒาหลักสูตรพลศึกษา 2019-05-27 21:11:06
2561 1 0 0 12 0319312 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น 2019-05-27 21:13:29
2561 0 1 0 12 0319105 กีฬา สังคมและวัฒาธรรมกีฬา 2019-05-27 21:16:55
2561 0 1 0 12 0319301 สังคมวิทยาและวัฒธรรมกีฬา 2019-05-27 21:30:29
2561 1 0 0 12 0319421 การสอนพลศึกษา 2019-05-27 21:41:42
                 
...