ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ภิญโญ โชติรัตน์

การศึกษา

  • ปี 2545         หลักสูตร วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) ฟิสิกส์          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         ประเทศไทย
  • ปี 2554         หลักสูตร กศ.ม. พลศึกษา          มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย

ประวัติ

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายภิญโญ โชติรัตน์

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Pinyo Chotirt

เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3200600463284

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา (90000)

โทรศัพท์มือถือ 081-9185845

อีเมล์ : Pinyo32006@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2546 วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) ฟิสิกส์

ระดับปริญญาโท   พ.ศ. 2554 กศ.ม.พลศึกษา


ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ ความชำนาญ :

  • ด้านการฝึกกีฬาเทควันโด (นักเทควันโดสายดำระดับ 5 ได้รับรองจากสถาบัน Kukiwon ประเทศเกาหลีใต้ และสมาพันธ์เทควันโดโลก)
  • ด้านชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ ( ศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์)
  • ด้านการใช้เทปแบบยืดหยุ่น, Kinesiology Tape     

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ภิญโญ  โชติรัตน์, ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม. (2561). ผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวแบบไอโซเมตริกและไอโซโทนิคที่มีต่อความสามารถในการเตะเฉียงของนักกีฬาเทควันโดระดับเยาวชน.การประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 "การวัด ประเมินผล และการวิจัยในสังคมพหุวัฒนธรรม"(ทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์)

Pinyo Chotirat , Wichai Eungpinichpong. (2018) The Effect of Elastic Taping to Ankle Joint on Postur al Stability of Round Kick in Youth’s Taekwondo Players: A Pilot Study, International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports (ICANS 2018).


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
13 390 0319131 ทักษะและการตัดสินยิมนาสติก 2021-01-29 15:58:34
13 390 0319135 ทักษะและการตัดสินกระบี่กระบอง 2021-01-29 16:01:38
13 354 0319432 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง 2021-01-29 15:49:26
13 354 0319311 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อไหวของมนุษยื 2021-01-29 15:54:50
13 354 0319403 พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 2021-01-29 15:56:19
12 352 0319443 การฝึกและการสอนมวยไทย 2021-01-30 15:37:00
12 352 0319366 ศิปะป้องกันตัวประยุกต์ 2021-01-30 15:39:09
12 316 0319401 การวิจัยทางพลศึกษา 2021-01-30 15:42:03
12 316 0319402 พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 2021-01-30 15:43:26
12 316 0319313 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น 2021-01-30 15:47:15
12 316 0319314 การเรียนรู้ทางกลไก 2021-01-30 15:49:17
12 316 0319411 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา 2021-01-30 15:52:37
12 316 0319434 ทักษะและการสอนเทควันโด 2021-01-30 15:54:25
8 110 0319131 ทักษะและการสอนยิมนาสติก 2020-02-28 17:13:46
8 110 0319131 ทักษะและการสอนยิมนาสติก 2020-02-28 17:18:32
8 110 0319311 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 2020-02-28 17:22:54
8 110 0319334 ทักษะและการสอนเทควันโด 2020-02-28 18:08:34
8 110 0319402 พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 2020-02-28 18:49:20
4 80 0319131 ทักษะและการสอนยิมนาสติก 2020-01-02 10:35:27
4 80 0319401 การวิจัยทางพลศึกษา 2020-01-02 10:37:18
4 80 0319401 พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 2020-01-02 10:39:15
4 80 0319233 ทักษะและการสอนมวยไทย 2020-01-02 10:41:05
4 80 0319401 การวิจัยทางพลศึกษา 2020-02-28 18:58:29
2562 1 0 0 50 0319402 พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 2019-10-07 10:13:02
2562 1 0 0 50 0319334 ทักษะและการสอนเทควันโด 2019-10-07 10:17:02
2562 1 0 0 50 0319131 ทักษะและการตัดสินยิมนาสติก 2019-10-07 10:24:32
2562 1 0 0 50 0319334 ทักษะและการสอนเทควันโด 2019-10-07 10:27:23
2562 1 0 0 50 0319311 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 2019-10-07 10:32:23
                 
...