ทรัพยากรบุคคล
บุคลากร สาขาการสอนศิลปศาสตร์

อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี

ตำแหน่ง : ประธานสาขาการสอนศิลปศาสตร์
Read more

อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร. วิภาดา พินลา

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร. วิภาพรรณ พินลา

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read moreEditRegion4