ทรัพยากรบุคคล
บุคลากร สำนักงาน

นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน
Read more

นายธนากฤต แผ่ผล

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Read more

นางสุภาภรณ์ คติการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
Read more

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
Read more

นาง เยาวลักษณ์ พริกบุญจันทร์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน (การเงิน)
Read more

นาง พิมพ์พิศา ศิริวัฒน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
Read more

นาย นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการ (โสตทัศนูปกรณ์)
Read more

นาง อุทัย ศิริคุณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการ
Read more

นาง กิจจา ทองนิ่ม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
Read more

นางสาว ปัทมา สำนักโหนด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
Read more

นางสาว อุษา ส่งศรี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
Read more

นาย ว่อง ปาลรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
Read more

นางสาว เปมิกา สังข์ขรณ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
Read more

นางสาว ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
Read more

นาง มาริสา ปานงาม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
Read more

นางสาว อุสุมา ดิสวัสดิ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
Read more

นาง สุมนา อมรอนุพงศ์

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
Read more

นาย ชัยยันต์ ดิษฐาพร

ตำแหน่ง : นักการภารโรง
Read more

นาง นฤมล นันทรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
Read more

ว่าที่ร้อยตรี อัมพิกา อรัญดร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
Read more

นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
Read more

นางสาว จีรนันท์ ขุนเจริญ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
Read more

นาย เอกวิทย์ แสงแก้ว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
Read more

นางสาว พิชามญชุ์ ส่งนาวา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
Read more


EditRegion4