ทรัพยากรบุคคล
บุคลากร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

รองศาสตราจารย์ ดร. พูนสุข อุดม

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร. กิตติธัช คงชะวัน

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร. อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร. ชัชวีร์ แก้วมณี

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัศรเบศวร์ เวชวิริยะสกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ฉัตรชยา รอดระหงษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more


EditRegion4