ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ปิโยรส ปุยชุมพล

การศึกษา


ประวัติ

ปีการศึกษา 2555: B.Ed. (Physical Education and Sports)
ESCUELA INTERNACIONAL DE EDUCATION FISICA
Y DEPORTE, CUBA 2012, ประเทศคิวบา.
ปีการศึกษา 2561: การศึกษามหาบัณฑิต
(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ ,ประเทศไทย.


ความเชี่ยวชาญ

Tulyakul, S., Tipdech, O., Thongprasert, W., Junhom, T., Pantusa, K., Sangthong, N., Buaduang, N., Sangkaew, T., Metheethammawat, C., Sirirattanapun, K., Kaewsanit, M., Puichumpol, P., & Kaewmanee, C. (2020). “Relationship between lesson implementation and intrinsic motivation of pre-service physical educators in universities in the border provinces of Southern Thailand.” Journal of Research in Education and Society . 11(1), pp. 1-11.

 

ปิโยรส ปุยชุมพล วิไลพิน แก้วเพ็ง และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2562,พฤษภาคม – สิงหาคม).
การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเล่นกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเขตภาคใต้. วารสารวิชาการ
สถาบันการพลศึกษา, 11(2), น. 275-289.


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
                 
...