โครงสร้างกำลังคน - จำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน

สังกัด พนักงาน
สายวิชาการ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
พนักงาน
สายสนับสนุน
ข้าราชการ
สายสนับสนุน
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน
ลูกจ้างของส่วนราชการ
สายสนับสนุน
จำนวน
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  8  4 - - - -  12
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  10  3 - - - -  13
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  8  0 - - - -  8
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย  8 - - - - -  8
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  3 - - - - -  3
สาขาวิชาจิตวิทยา  6 - - - - -  6
สาขาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  0 - - - -  6
สาขาการสอนศิลปศาสตร์  6  4 - - - -  10
สำนักงาน - -  16  0  0  0  27
รวม  57  13  13  0  0 0   98