โครงสร้างกำลังคน - จำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน

สังกัด พนักงาน
สายวิชาการ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
พนักงาน
สายสนับสนุน
ข้าราชการ
สายสนับสนุน
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน
ลูกจ้างของส่วนราชการ
สายสนับสนุน
จำนวน
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  7  1 - - - -  10
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  11  0 - - - -  11
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  7  0 - - - -  7
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย  7 - - - - -  7
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  4 - - - - -  4
สาขาวิชาจิตวิทยา  6 - - - - -  6
สาขาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3  1 - - - -  4
สาขาการสอนศิลปศาสตร์  6  1 - - - -  7
สำนักงาน - -  17  0  7  1  25
รวม  33  2  17  0  7 1   81