โครงสร้างกำลังคน - จำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน

สังกัด พนักงาน
สายวิชาการ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
พนักงาน
สายสนับสนุน
ข้าราชการ
สายสนับสนุน
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน
ลูกจ้างของส่วนราชการ
สายสนับสนุน
จำนวน
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  9  6 - - - -  15
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  11  1 - - - -  12
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  7  2 - - - -  9
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย  8 - - - - -  8
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  3 - - - - -  3
สาขาวิชาจิตวิทยา  6 - - - - -  6
สาขาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  4  2 - - - -  6
สาขาการสอนศิลปศาสตร์  6  1 - - - -  7
สำนักงาน - -  16  0  3  1  23
รวม  54  12  16  0  3 1   93