โครงสร้างกำลังคน - จำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน

สังกัด พนักงาน
สายวิชาการ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
พนักงาน
สายสนับสนุน
ข้าราชการ
สายสนับสนุน
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน
ลูกจ้างของส่วนราชการ
สายสนับสนุน
จำนวน
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  7  1 - - - -  10
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  12  0 - - - -  12
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  7  1 - - - -  8
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย  7 - - - - -  7
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  3 - - - - -  3
สาขาวิชาจิตวิทยา  6 - - - - -  6
สาขาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  4  3 - - - -  7
สาขาการสอนศิลปศาสตร์  6  1 - - - -  7
สำนักงาน - -  17  0  6  1  24
รวม  50  6  17  0  6 1   84