ทรัพยากรบุคคล
บุคลากร สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์

ตำแหน่ง : ประธานสาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Read more

อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ดร.ธัญชนก พูนศิลป์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more

อาจารย์ ประชิต คงรัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Read more
EditRegion4