ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์


2021-09-08 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564