เข้าสู่ระบบส่งรายละเอียดวิชา (มคอ.3,มคอ.4 / มคอ.5,มคอ.6) คณะศึกษาศาสตร์

username : A value is required.
password : A value is required.
 

 

เอกสารดาวน์โหลด

  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 การจัดทำและรายงานผลตามเอกสาร มคอ.3 – มคอ.7
  ขั้นตอนการจัดส่ง มคอ.
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.6
  แบบฟอร์ม มคอ.7
  แบบฟอร์มการจัดการเรียนการสอนลักษณะพิเศษ (ประกอบการส่ง มคอ.3)
  แบบฟอร์มแนวปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนการสอนลักษณะพิเศษประกอบการส่ง-มคอ.5