เข้าสู่ระบบส่งรายละเอียดวิชา (มคอ.3,มคอ.4 / มคอ.5,มคอ.6) คณะศึกษาศาสตร์

username : A value is required.
password : A value is required.
 

 

เอกสารดาวน์โหลด

  แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชา มหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2565)
  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 การจัดทำและรายงานผลตามเอกสาร มคอ.3 – มคอ.7
  ขั้นตอนการจัดส่ง มคอ.
  แบบฟอร์ม มคอ.3 (ปรับใหม่ word)
  แบบฟอร์ม มคอ.3 (ปรับใหม่ pdf)
  แบบฟอร์ม มคอ.5 (ปรับใหม่ word)
  แบบฟอร์ม มคอ.5 (ปรับใหม่ pdf)
  แบบฟอร์ม มคอ.7 (ปรับใหม่ word)
  แบบฟอร์ม มคอ.7 (ปรับใหม่ pdf)
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.6
  แบบฟอร์ม มคอ.7
  แบบฟอร์มการจัดการเรียนการสอนลักษณะพิเศษ (ประกอบการส่ง มคอ.3)
  แบบฟอร์มแนวปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนการสอนลักษณะพิเศษประกอบการส่ง-มคอ.5