<< จองห้องสำหรับนิสิต และ บุคคลภายนอก >>

รูป รายละเอียดห้อง ความจุ

ชื่อห้อง: ศษ1

เครื่องขยายเสียง : ไม่มี

โปรเจคเตอร์ : มี

เครื่องฉายทึบแสง : มี

คอมพิวเตอร์ : มี

15

ชื่อห้อง: ห้องประชุมอาคาร 3 (งดใช้)

เครื่องขยายเสียง : มี

โปรเจคเตอร์ : มี

เครื่องฉายทึบแสง : มี

คอมพิวเตอร์ : มี

48

ชื่อห้อง: ศษ2

เครื่องขยายเสียง : ไม่มี

โปรเจคเตอร์ : มี

เครื่องฉายทึบแสง : มี

คอมพิวเตอร์ : มี

15

ชื่อห้อง: ห้องแหล่งการเรียนรู้

เครื่องขยายเสียง : มี

โปรเจคเตอร์ : มี

เครื่องฉายทึบแสง : มี

คอมพิวเตอร์ : มี

35

ชื่อห้อง: จุลภาค1 (งดใช้ชั่วคราว)

เครื่องขยายเสียง : มี

โปรเจคเตอร์ : มี

เครื่องฉายทึบแสง : มี

คอมพิวเตอร์ : มี

25

ชื่อห้อง: จุลภาค2(งดใช้ Projector เสีย)

เครื่องขยายเสียง : มี

โปรเจคเตอร์ : มี

เครื่องฉายทึบแสง : มี

คอมพิวเตอร์ : มี

25