สาขาวิชาภายในคณะ


สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

โทร : 074-317600-7 ต่อ 3501
website : http://edtech.edu.tsu.ac.th

สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย

โทร : 074-317600-7 ต่อ 3401
website : http://www.edu.tsu.ac.th/major/eva

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

โทร : 074-317600-7 ต่อ 3301
website : http://www.edu.tsu.ac.th/curriculum

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

โทร : 074-317600-7 ต่อ 3701

สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

โทร : 074-317600-7 ต่อ 3601

website : http://www.edu.tsu.ac.th/phy

สาขาวิชาจิตวิทยา

โทร : 074-317600-7 ต่อ 3201

สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โทร : 074-317600-7 ต่อ 3801

สาขาการสอนศิลปศาสตร์

โทร : 074-317600-7 ต่อ 3901