ประวัติคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์เดิมเรียกว่า "คณะวิชาการศึกษา" เป็นคณะที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยทักษิณ ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการเกิดของ วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2511 ซึ่งต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ในวันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2517 และได้เริ่มเปิดสอน หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต 4 ปี หลังจากนั้นก็ได้ พัฒนาภารกิจด้านต่าง ๆ ขึ้นมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2539 ก็ได้รับการจัดตั้งเป็นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมกับการถือกำเนิดของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ข่าว view
2017-01-13 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดบทกวีสดุดีครู เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ view
2017-01-13 เรื่อง รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ view
2015-05-15 ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 53 ในระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2558 view
2015-05-15 ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 54 ในระหว่างวันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2558 view
2015-05-15 ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 55 ในระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2558 view