หลักสูตรที่เปิดสอน

รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร
25490221105307 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและการประเมินทางการศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562
25490221105206 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ( 4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562
25490221105195 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562
25490221105263 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562
25490221105217 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562
25490221105252 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562
25490221105239 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562
25490221105228 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562
25580221101538 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562
25490221105274 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562
25490221105241 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562
25490221105184 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560
25500221110798 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2558
25490221109201 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560
25460221101658 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560
25480221106825 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2561
25560221102537 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2561
25500221100112 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560
25410221100562 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560
25470221102436 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2561
25470221102447 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560
25470221103022 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2561
25600221100254 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่ 2560
25600221100866 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่ 2560

 

 

EditRegion4