Edu News Center

 

 » ข่าวทั้งหมด


 

 

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
2018-10-12
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรตตพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
2018-10-12
การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

รายละเอียด
2018-10-10
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57

รายละเอียด
2018-10-10
เข้าร่วมโครงการดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ 11

รายละเอียด
2018-10-03
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพครู (วัดแววความเป็นครู) ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
2018-08-29
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพครู (วัดแววความเป็นครู) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
2018-08-23
ขอเชิญชวนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯ คลิปวิดีโอในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561

รายละเอียด
2018-08-14
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง แจ้งกำหนดวันรับรายงานตัวและแสดงความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
2018-08-14
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
2018-07-26
proceeding การจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย“นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่างครั้งที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2561

รายละเอียด
2018-07-16
ประกาศเรื่องผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
2018-07-11
ประกาศวันรับรายงานตัวและกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 1 - 3 (รหัส 60-58)

รายละเอียด
2018-07-05
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพครู (วัดแววความเป็นครู) ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
2018-07-03
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพครู (วัดแววความเป็นครู) ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
2018-06-26
proceeding การจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย“นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่างครั้งที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2561

รายละเอียด
2018-06-25
ปิดรับการลงทะเบียนทุกรุ่น

รายละเอียด
2018-06-06
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพครู (วัดแววความเป็นครู) ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
2018-05-24
ผลการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ “SEED 2018”

รายละเอียด
2018-05-23
ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2561

รายละเอียด
2018-05-23
ประชาสัมพันธ์โครงการ PIM Language Competition ครั้งที่ 3

รายละเอียด
2018-05-18
ประกาศทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2018-2019 ในการศึกษาต่อ Chongqing University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียด
2018-05-16
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
2018-05-11
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ SEED 2018

รายละเอียด
2018-05-11
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA

รายละเอียด
2018-05-04
โครงการ “พี่อาสาพาน้องอ่านเขียน รุ่นที่ 2” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียด