Edu News Center

 

 » ข่าวทั้งหมด


 

 

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
2021-05-05
ประกาศการขอหนังสือรับรองสิทธิการขอใบประกอบวิชาชีพครู

รายละเอียด
2021-04-22
ทุนการศึกษา ASEAN-CHINA Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด
2021-03-03
ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี (Grobal Undergraduate Exchange Program หรือ Grobal UGRAD)

รายละเอียด
2021-03-03
ทุน Fulbright Graduate Scholarship Program(TGS) สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียด
2020-09-28
คำสั่งอาจารย์นิเทศก์-หลักสูตร-การศึกษามหาบัณฑิต-ประจำปีการศึกษา-2563

รายละเอียด
2020-09-28
คำสั่งอาจารย์นิเทศก์-หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตหลักสูตร-5-ปีประจำปีการศึกษา-2563

รายละเอียด
2020-08-31
ประกาศรายชื่อนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปีที่1 (รหัส 63) ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตทุนของมูลนิธิชัยพัฒนา

รายละเอียด
2020-07-29
แบบสรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองหน่วยกิตประจำวันที่-23-ก.ค.63

รายละเอียด
2020-07-22
แบบสรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองหน่วยกิตประจำวันที่-22-ก.ค.63

รายละเอียด
2020-07-17
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร กศ.บ. ที่ได้ยื่นขอหนังสือรับรองหน่วยกิต

รายละเอียด
2020-06-23
เกียรติบัตรสำหรับคุณครูพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2562”

รายละเอียด
2020-06-02
ขอรายงานผลการประกวดคลิปวีดีโอ COVID-19 ชาวสงขลาก้าวผ่านไปด้วยกัน

รายละเอียด
2020-04-03
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 กรอกภาวะการมีงานและความพึงพอใจของนายจ้าง

รายละเอียด
2020-01-17
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

รายละเอียด
2020-01-15
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลการประกวดบทกวีสดุดีครู เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

รายละเอียด
2020-01-03
เอกสารเกี่ยวกับการขอใบประกอบวิชาชีพครู

รายละเอียด
2020-01-02
แนวทางการเขียนบทความวิจัยชั้นเรียน : การบูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้

รายละเอียด
2019-12-24
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการประกวดบทกวีสดุดีครู เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

รายละเอียด
2019-12-24
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนิสิตเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

รายละเอียด
2019-11-29
รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
2019-11-14
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563

รายละเอียด
2019-09-13
รายงานผลการแข่งขันกิจกรรม การแข่งขันอ่านฟังเสียง (การอ่าน บทร้อยแก้ว)

รายละเอียด
2019-09-13
ขอรายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร)

รายละเอียด
2019-08-08
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
2019-07-23
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด