Edu News Center

 

 » ข่าวทั้งหมด


 

 

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
2020-07-29
แบบสรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองหน่วยกิตประจำวันที่-23-ก.ค.63

รายละเอียด
2020-07-22
แบบสรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองหน่วยกิตประจำวันที่-22-ก.ค.63

รายละเอียด
2020-07-17
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร กศ.บ. ที่ได้ยื่นขอหนังสือรับรองหน่วยกิต

รายละเอียด
2020-06-23
เกียรติบัตรสำหรับคุณครูพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2562”

รายละเอียด
2020-06-02
ขอรายงานผลการประกวดคลิปวีดีโอ COVID-19 ชาวสงขลาก้าวผ่านไปด้วยกัน

รายละเอียด
2020-04-03
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 กรอกภาวะการมีงานและความพึงพอใจของนายจ้าง

รายละเอียด
2020-01-17
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

รายละเอียด
2020-01-15
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลการประกวดบทกวีสดุดีครู เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

รายละเอียด
2020-01-03
เอกสารเกี่ยวกับการขอใบประกอบวิชาชีพครู

รายละเอียด
2020-01-02
แนวทางการเขียนบทความวิจัยชั้นเรียน : การบูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้

รายละเอียด
2019-12-24
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการประกวดบทกวีสดุดีครู เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

รายละเอียด
2019-12-24
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนิสิตเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

รายละเอียด
2019-11-29
รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
2019-11-14
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563

รายละเอียด
2019-09-13
รายงานผลการแข่งขันกิจกรรม การแข่งขันอ่านฟังเสียง (การอ่าน บทร้อยแก้ว)

รายละเอียด
2019-09-13
ขอรายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร)

รายละเอียด
2019-08-08
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
2019-07-23
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด
2019-07-04
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การรับใบประกอบวิชาชีพครู (เพิ่มเติม)

รายละเอียด
2019-07-02
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การรับใบประกอบวิชาชีพครู

รายละเอียด
2019-06-12
ประกาศรับสมัครสอบสัมภาษณ์นิสิตชั้นปีที่-1-รหัส-62-รับทุนของมูลนิธิชัยพัฒนา

รายละเอียด
2019-06-10
รับสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนีบัตร สาขาวิชาวิชาชีพครู 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 (เสาร์-อาทิตย์)

รายละเอียด
2019-05-21
ขอความร่วมมือนิิสิตที่สำเร็จการศึกษา 2560 กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายละเอียด
2019-05-17
แนวปฏิบัติ-ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะเพื่อการฝึกสอนฝึกงาน

รายละเอียด
2019-05-17
ประกาศ-แนวปฏิบัติสำหรับการออกฝึกปฏิบัติการสอนฯ

รายละเอียด