Edu News Center

 

 » ข่าวทั้งหมด


 

 

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
2022-10-25
ขอให้ผู้ที่สมัครอบรมเรียบร้อยหลักสูตร ผอ. / รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 12 เข้าร่วมไลน์กลุ่มตามรายการไฟล์แนบ

รายละเอียด
2022-10-06
ขอให้ผู้ที่สมัครอบรมเรียบร้อยหลักสูตร ผอ. / รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11 เข้าร่วมไลน์กลุ่มตามรายการไฟล์แนบ

รายละเอียด
2022-06-22
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนตํารวจ ตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายละเอียด
2022-06-16
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ และเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา แผนสำหรับครูตำรวจตระเวนชายแดน (ความร่วมมือกับ กสศ.) มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียด
2022-06-06
ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียด
2022-06-01
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ ป.โท ป.เอก เข้าร่วมไลน์กลุ่มตามสาขาวิชาที่สมัครสอบ (สอบสัมภาษณออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)

รายละเอียด
2022-05-10
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าร่วมไลน์กลุ่มตามสาขาวิชาที่สมัครสอบ เพื่อความสะดวก ในการจัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings (สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป) ตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
2022-03-18
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าร่วมไลน์กลุ่มตามสาขาวิชาที่สมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการจัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

รายละเอียด
2022-03-17
ขอให้ผู้ที่สมัครอบรมเรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมไลน์กลุ่มตามรายการไฟล์แนบ

รายละเอียด
2022-02-11
ขอให้ผู้ที่สมัครอบรมเรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมไลน์กลุ่มตามรายการไฟล์แนบ

รายละเอียด
2022-01-15
ให้นิสิต ส่งงาน ของ ป บัณทิต

รายละเอียด
2021-12-23
ขอให้ผู้ที่สมัครอบรมเรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมไลน์กลุ่มตามรายการไฟล์แนบ

รายละเอียด
2021-12-13
เปิดรับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี ในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program สำหรับปีการศึกษา 2565

รายละเอียด
2021-11-10
ขอให้ผู้ที่สมัครอบรมเรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมไลน์กลุ่มตามรายการไฟล์แนบ

รายละเอียด
2021-10-27
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
2021-10-21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
2021-09-21
การรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
2021-08-23
ขอให้ผู้ที่สมัครอบรมเรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมไลน์กลุ่มตามรายการไฟล์แนบ

รายละเอียด
2021-08-04
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียด
2021-07-01
รายละเอียดการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ จำนวน 6 หลักสูตร

รายละเอียด
2021-05-05
ประกาศการขอหนังสือรับรองสิทธิการขอใบประกอบวิชาชีพครู

รายละเอียด
2021-04-22
ทุนการศึกษา ASEAN-CHINA Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด
2021-03-03
ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี (Grobal Undergraduate Exchange Program หรือ Grobal UGRAD)

รายละเอียด
2021-03-03
ทุน Fulbright Graduate Scholarship Program(TGS) สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียด
2020-09-28
คำสั่งอาจารย์นิเทศก์-หลักสูตร-การศึกษามหาบัณฑิต-ประจำปีการศึกษา-2563

รายละเอียด