แผนแและงบประมาณ


ประจำปีการศึกษา ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2555 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / annual report 2012 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2554 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / annual report 2011 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2553 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / annual report 2010 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2552 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / annual report 2009 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2551 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / annual report 2008 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2550 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / annual report 2007 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2549 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / annual report 2006 ดาวน์โหลด