สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


 กลุ่มงานแผน วิจัย และบริการวิชาการ / นโยบายด้านการป้องกันและปรามปราบการทุจริต คณะศึกษาศาสตร์

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน
แนวทางการดำเนินงานการปรับปรุง คณะศึกษาศาสตร์
แนวทางในการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณพ.ศ.2563 (รอบ6เดือน)
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แนวทางการดำเนินงาน คณะศึกษาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และความสุจริตในการปฏิบัติงาน
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานของศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ