สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


 กลุ่มงานแผน วิจัย และบริการวิชาการ / นโยบายด้านการป้องกันและปรามปราบการทุจริต คณะศึกษาศาสตร์

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะศึกษาศาสตรท์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แนวทางในการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน
แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคณะศึกษาศาสตร์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565(ระดับมหาวิทยาลัย)
แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคณะศึกษาศาสตร์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565(ระดับคณะ)
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระดับมหาวิทยาลัย)
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระดับคณะศึกษาศาสตร์)
แนวทางการดำเนินงานการปรับปรุง คณะศึกษาศาสตร์
แนวทางการดำเนินงาน คณะศึกษาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และความสุจริตในการปฏิบัติงาน
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานการประเมินจริยธรรมของบุคลากร ปี 2566
รายงาน No Gift Policy
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณพ.ศ.2563 (รอบ6เดือน)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ6เดือน)
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2564
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานของศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นโยบาย NoGiftPolicy