ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์

Read more

รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา

Read more

รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและบริหารงานวิทยาเขตพัทลุง

อาจารย์ ดร.สิงหา ตุลยกุล

Read more

รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณลักษณะนิสิต

อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล

Read more

รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร

อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์

Read more

รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง

Read more

รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวร์ เวชวิริยะสกุล

Read more

หัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์

นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ

Read more

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย แซ่แต้

Read more

ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย

อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

Read more

ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ

Read more

ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว

Read more

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ

Read more

รักษาการประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

อาจารย์ ดร.ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์

Read more

ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร

Read more

รักษาการประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์

อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล

Read more