ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

Read more

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา

Read more

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์

Read more

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง

Read more

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณลักษณะนิสิต

อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล

Read more

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

อาจารย์ ดร.ชคดี ไวยวุทธิ

Read more

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร

อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์

Read more

หัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์

นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ

Read more

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย แซ่แต้

Read more

ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย

อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

Read more

ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ

Read more

ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว

Read more

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ

Read more

ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

อาจารย์ ดร.สิงหา ตุลยกุล

Read more

ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร

Read more

ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์

อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี

Read more