ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์

Read more

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์

Read more

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร

Read more

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์

Read more

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล

Read more

ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

อาจารย์ ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง

Read more

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

อาจารย์ ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี

Read more

ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย

อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม

Read more

ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ

Read more

ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน

Read more

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา

อาจารย์ ดร.ภูริทัต สิงหเสม

Read more

ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์

Read more

ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์

อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี

Read more

หัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์

นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ

Read more