ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน

Read more

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต

อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน

Read more

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์

Read more

รองคณบดีวิทยาเขตพัทลุง

อาจารย์ ดร.สิงหา ตุลยกุล

Read more

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์

Read more

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง

Read more

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร

อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ แซ่แต้

Read more

ผู้ช่วยคณบดี วิทยาเขตพัทลุง

อาจารย์ธีรพันธ์ สังข์แก้ว

Read more

หัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์

นางสาวปัทมา สำนักโหนด

Read more

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย แซ่แต้

Read more

ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย

อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

Read more

ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ

Read more

ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวีร์ แก้วมณี

Read more

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา

อาจารย์ ดร.ชคดี บุญเกษม

Read more

ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

อาจารย์ ดร.ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์

Read more

ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร

Read more

ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์

อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก

Read more