โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย "นวัตกรรมวิชาชีพครู"
เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง

ครั้งที่ 4 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มกราคม 2562
ครั้งที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2561
   

 

EditRegion4