ภาระกิจคณบดี
     
    ภาระกิจรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม
     
    ภาระกิจรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้
     
    ภาระกิจผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ
     
    ภาระกิจผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร
     
    ภาระกิจผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณลักษณะนิสิต
     
    ภาระกิจผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
     
    ภาระกิจหัวหน้าสำนักงาน