ภาระกิจคณบดี
     
    ภาระกิจรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
     
    ภาระกิจรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการวิชาการ
     
    ภาระกิจผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
     
    ภาระกิจผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต