ภาระกิจคณบดี
     
    ภาระกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต
     
    ภาระกิจรองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
     
    ภาระกิจผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
     
    ภาระกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
     
    ภาระกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
     
    ภาระกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต (วิทยาเขตพัทลุง)
     
    ภาระกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (วิทยาเขตพัทลุง)
     
    ภาระกิจหัวหน้าสำนักงาน