ภาระกิจคณบดี
     
    ภาระกิจรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
     
    ภาระกิจรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ
     
    ภาระกิจผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและกิจการพิเศษ
     
    ภาระกิจผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร
     
    ภาระกิจผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณลักษณะนิสิต
     
    ภาระกิจผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
     
    ภาระกิจหัวหน้าสำนักงาน