สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


 กลุ่มงานแผน วิจัย และบริการวิชาการ / งานงบประมาณ

รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2565 (ไตรมาส1)
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานแผน-ผลการเิบิกจ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2564 (ไตรมาส4)
รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2564 (ไตรมาส3)
รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2564 (ไตรมาส2)
รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2564 (ไตรมาส1)
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2563 (ไตรมาส4)
รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2563 (ไตรมาส3)
รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2563 (ไตรมาส2)
รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2563 (ไตรมาส1)
งบประมาณและแผนการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2562 (ไตรมาส1-4)