ปฏิทินการรักษาการณ์ตำแหน่งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่เริ่มรักษาการ วันสิ้นสุดรักษาการ รายการ รายละเอียด
2019-04-30 2019-05-01 อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์รักษาการแทน ประธานสาขาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายละเอียดคลิก
2019-04-28 2019-05-05 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-04-26 2019-04-26 อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูรรักษาการแทน ประธานสาขาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายละเอียดคลิก
2019-04-05 2019-04-07 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณีรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายละเอียดคลิก
2019-04-23 2019-04-24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษารักษาการแทน ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รายละเอียดคลิก
2019-04-24 2019-04-24 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-04-19 2019-04-19 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-04-11 2019-04-11 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-04-05 2019-04-05 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-04-01 2019-04-01 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก