ปฏิทินการรักษาการณ์ตำแหน่งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่เริ่มรักษาการ วันสิ้นสุดรักษาการ รายการ รายละเอียด
2018-10-17 2018-10-18 อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาลรักษาการแทน ประธานสาขาการสอนศิลปศาสตร์ รายละเอียดคลิก
2018-10-19 2018-10-19 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2018-10-10 2018-10-10 อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูรรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2018-10-09 2018-10-09 อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษมรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2018-10-15 2018-10-19 อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์รักษาการแทน ประธานสาขาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายละเอียดคลิก
2018-10-05 2018-10-05 อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์รักษาการแทน ประธานสาขาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายละเอียดคลิก
2018-10-04 2018-10-10 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณีรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายละเอียดคลิก
2018-10-08 2018-10-09 อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์รักษาการแทน ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รายละเอียดคลิก
2018-10-01 2018-10-06 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2018-09-19 2018-09-19 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณีรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายละเอียดคลิก