ปฏิทินการรักษาการณ์ตำแหน่งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่เริ่มรักษาการ วันสิ้นสุดรักษาการ รายการ รายละเอียด
2022-06-30 2022-07-01 อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาลรักษาการแทน ประธานสาขาการสอนศิลปศาสตร์ รายละเอียดคลิก
2022-06-05 2022-06-08 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษารักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2022-06-20 2022-06-21 นางอุทัย ศิริคุณรักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานคณะ รายละเอียดคลิก
2022-06-01 2022-06-15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุงรักษาการแทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รายละเอียดคลิก
2022-06-27 2022-06-28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษารักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2022-06-30 2022-07-01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุงรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดคลิก
2022-06-27 2022-06-29 อาจารย์ ดร.ชัชวีร์ แก้วมณีรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดคลิก
2022-04-28 2022-04-28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคงรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2022-04-01 2022-04-30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุงรักษาการแทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รายละเอียดคลิก
2022-05-01 2022-05-31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุงรักษาการแทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รายละเอียดคลิก