ปฏิทินการรักษาการณ์ตำแหน่งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่เริ่มรักษาการ วันสิ้นสุดรักษาการ รายการ รายละเอียด
2024-03-01 2024-03-31 อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวันรักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานคณะ รายละเอียดคลิก
2024-01-31 2024-02-04 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์รักษาการแทน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต รายละเอียดคลิก
2024-01-31 2024-02-04 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2024-01-24 2024-02-05 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์รักษาการแทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (วิทยาเขตพัทลุง) รายละเอียดคลิก
2024-02-05 2024-02-29 อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวันรักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานคณะ รายละเอียดคลิก
2024-01-15 2024-01-30 อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวันรักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานคณะ รายละเอียดคลิก
2024-01-31 2024-02-04 นางเยาวลักษณ์ พริกบุญจันทร์รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานคณะ รายละเอียดคลิก
2024-02-02 2024-02-02 อาจารย์ ดร.นำโชค บัวดวงรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา รายละเอียดคลิก
2024-01-24 2024-02-01 อาจารย์ธีรพันธ์ สังข์แก้วรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา รายละเอียดคลิก
2024-01-18 2024-01-18 อาจารย์ ดร.วิภาดา พินลารักษาการแทน ประธานสาขาการสอนศิลปศาสตร์ รายละเอียดคลิก