ปฏิทินการรักษาการณ์ตำแหน่งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่เริ่มรักษาการ วันสิ้นสุดรักษาการ รายการ รายละเอียด
2020-03-06 2020-03-06 อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2020-03-03 2020-03-03 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2020-02-13 2020-02-18 อาจารย์สิงหา ตุลยกุลรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา รายละเอียดคลิก
2020-02-24 2020-02-24 อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2020-02-06 2020-02-06 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2020-02-12 2020-02-14 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2020-02-12 2020-02-15 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย รายละเอียดคลิก
2020-02-11 2020-02-11 อาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย รายละเอียดคลิก
2020-01-23 2020-01-23 อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์รักษาการแทน ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รายละเอียดคลิก
2020-01-28 2020-01-30 อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาลรักษาการแทน ประธานสาขาการสอนศิลปศาสตร์ รายละเอียดคลิก