ปฏิทินการรักษาการณ์ตำแหน่งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่เริ่มรักษาการ วันสิ้นสุดรักษาการ รายการ รายละเอียด
2019-12-06 2019-12-06 อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-12-04 2019-12-08 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษารักษาการแทน ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รายละเอียดคลิก
2019-12-03 2019-12-04 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-11-22 2019-11-22 อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-11-15 2019-11-15 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-10-19 2019-10-19 อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูรรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-11-07 2019-11-08 อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูรรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-10-21 2019-10-23 อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูรรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-10-18 2019-10-19 อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวันรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดคลิก
2019-10-16 2019-10-17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวร์ เวชวิริยะสกุลรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดคลิก