ปฏิทินการรักษาการณ์ตำแหน่งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่เริ่มรักษาการ วันสิ้นสุดรักษาการ รายการ รายละเอียด
2021-04-08 2021-04-18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุงรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดคลิก
2021-03-26 2021-03-27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมานรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดคลิก
2021-04-05 2021-04-05 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคงรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2021-03-31 2021-04-01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคงรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2021-03-26 2021-03-27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมานรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดคลิก
2021-03-18 2021-03-20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคงรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2021-03-04 2021-03-04 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษารักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2021-03-05 2021-03-07 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษารักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2021-01-21 2021-01-21 นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพรรักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานคณะ รายละเอียดคลิก
2020-12-08 2020-12-08 อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมากรักษาการแทน ประธานสาขาการสอนศิลปศาสตร์ รายละเอียดคลิก