ปฏิทินการรักษาการณ์ตำแหน่งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่เริ่มรักษาการ วันสิ้นสุดรักษาการ รายการ รายละเอียด
2018-12-14 2018-12-14 อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาลรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2018-12-05 2018-12-09 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2018-12-03 2018-12-03 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2018-11-27 2018-11-27 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณีรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายละเอียดคลิก
2018-11-27 2018-11-27 อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูรรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2018-11-08 2018-11-08 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2018-11-06 2018-11-06 อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูรรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2018-11-02 2018-11-02 อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2018-10-26 2018-11-01 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2018-10-24 2018-10-26 นางอุทัย ศิริคุณรักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานคณะ รายละเอียดคลิก