ปฏิทินการรักษาการณ์ตำแหน่งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่เริ่มรักษาการ วันสิ้นสุดรักษาการ รายการ รายละเอียด
2022-11-29 2022-11-30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวร์ เวชวิริยะสกุลรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดคลิก
2022-11-26 2022-11-29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์รักษาการแทน ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย รายละเอียดคลิก
2022-12-01 2022-12-02 อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมากรักษาการแทน ประธานสาขาการสอนศิลปศาสตร์ รายละเอียดคลิก
2022-11-30 2022-11-30 อาจารย์ ดร.วิภาดา พินลารักษาการแทน ประธานสาขาการสอนศิลปศาสตร์ รายละเอียดคลิก
2022-11-18 2022-11-18 นางอุทัย ศิริคุณรักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานคณะ รายละเอียดคลิก
2022-10-20 2022-10-20 นางอุทัย ศิริคุณรักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานคณะ รายละเอียดคลิก
2022-11-25 2022-11-26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษารักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2022-10-19 2022-10-19 นางสาวปัทมา สำนักโหนดรักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานคณะ รายละเอียดคลิก
2022-11-03 2022-11-04 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษารักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2022-10-31 2022-10-31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษารักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก