คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เลขที่ 140 หมู่ 4 ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง

อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย 90000

โทร 074-317682 หรือ 074-317600 ต่อ 3101 แฟกซ์ 074-322521

อีเมล์ : infoedu@tsu.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/Education.ThaksinU/