โครงการอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) : การวิเคราะห์หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา


2021-05-11 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) : การวิเคราะห์หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (MOU ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และโรงเรียนร่วมพัฒนา) จำนวน 30 โรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพื่อออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการในศตวรรษที่ 21 และเพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพื่อออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน