โครงการสัมมนานิสิตหลังออกปฏิบัติการสอนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2563


2021-04-05 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 ในวันที่ 3 เมษายน 2564 หน่วยฝึกสอน/ฝึกงาน คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนานิสิตหลังออกปฏิบัติการสอนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง17401 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา