การประชุมปรึกษาหารือทิศทางและแนวทางการผลิตร่วมกับคณบดี ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธานสาขาวิชา และประธานหลักสูตรที่ผลิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์


2021-03-11 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 คณบดี และผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้าพบคณบดี ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธานสาขาวิชา และประธานหลักสูตรที่ผลิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือทิศทางและแนวทาง การผลิตร่วมที่มีประสิทธิภาพทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา