โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (โครงการย่อย - สายสนับสนุน) ครั้งที่ 3


2019-12-27 โดย นาย พัฒนา ศรีสุวรรณ

 ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการออกกำลังกายครั้งที่ 3 "ศึกษาศาสตร์ Fit and Firm" โดยมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การอบอุ่นร่างกาย การฝึกส่งบอลโดยมีการเคลื่อนที่ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ โรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา "สุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ถ้าบุคลากรมีสุขภาพดี ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต"