การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (หมวดวิชาชีพครู หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 2


2019-10-01 โดย นาย นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ

  วันที่ 30 กันยายน 2562 ฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ได้จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (หมวดวิชาชีพครู หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 2 ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา