ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จินตนา กสินันท์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา


2018-08-27 โดย นาย นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ

 สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งอาจารย์ ดร.จินตนา กสินันท์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา