ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว

การศึกษา

  • ปี 2543         หลักสูตร ค.บ. การศึกษาปฐมวัย         สถาบันราชภัฏจันทรเกษม         ประเทศไทย
  • ปี 2545         หลักสูตร ค.ม. การศึกษาปฐมวัย         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         ประเทศไทย
  • ปี 2553         หลักสูตร Ed.D. Curriculum and Instruction         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         ประเทศไทย

ประวัติ

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, 2554

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฎจันทรเกษม, 2543

ประกาศนียบัตร (การจัดการและบริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 


ความเชี่ยวชาญ

ผลงานทางวิชาการ

อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว และชัชวีร์  แก้วมณี. (2557). การศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนิสิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว และชัชวีร์  แก้วมณี.(2557). การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 - 2554. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว. (2557).  ตำราหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. (อัดสำเนา)

อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว. (2559).  ตำราหลักสูตรระดับปฐมวัย. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. (อัดสำเนา)


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
18 550 0332325 วิทยาศาสตร์ปฐมวัย 2022-01-05 13:53:20
18 550 0332325 วิทยาศาสตร์ปฐมวัย 2022-01-05 13:53:54
18 550 0332222 การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 2022-01-05 13:54:56
18 550 0332222 การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 2022-01-05 13:55:27
18 550 0332411 การประเมินตามสภาพจริง 2022-01-05 13:56:22
18 550 0332411 ประเมินตามสภาพจริง 2022-01-05 13:56:46
18 548 0332411 ประเมินตามสภาพจริง 2022-01-05 14:01:16
18 548 0332411 ประเมินตามสภาพจริง 2022-01-05 14:01:46
17 509 0332433 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2021-11-29 17:00:49
17 509 0332322 ภาษาและการรู้หนังสือปฐมวัย 2021-11-29 17:02:15
16 482 0324520 ปรัชญาพัฒนาหลักสูตร 2021-07-14 16:58:23
16 472 0332222 การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 2021-07-14 16:56:32
16 472 0332325 วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย 2021-07-14 16:57:11
16 470 0332325 การจัดประสบการณ์วิทย์ปฐมวัย 2021-07-14 16:50:36
16 470 0332411 การประเมินตามสภาพจริง 2021-07-14 16:53:22
16 470 0332222 พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 2021-07-14 16:55:15
15 433 0332222 การพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย 2021-11-29 17:03:45
15 433 0332322 การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 2021-11-29 17:04:18
15 433 0332325 วิทยาศาสตร์ปฐมวัย 2021-11-29 17:05:07
15 433 0332325 วิทยาศาสตร์ปฐมวัย 2021-11-29 17:05:39
15 431 0332431 การศึกษาอิสระทางการศึกษาปฐมวัย 2021-05-06 12:08:35
15 431 0332433 สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย 2021-05-06 12:09:17
15 431 0332326 หลักสูตรและการจัดประสบการณ์ ปฐมวัย 2021-05-06 12:10:03
15 431 0332326 หลักสูตรและการจัดประสบการณ์ 2021-05-06 12:12:02
15 431 0332224 การจัดประสบการณ์ร่างกาย 2021-05-06 12:13:14
15 431 0332224 การจัดประสบการณ์ร่างกาย 2021-05-06 12:13:52
15 431 0332411 การประเมินตามสภาพจริงฯ 2021-11-29 17:10:59
15 431 0332411 ประเมินตามสภาพจริงปฐมวัย 2021-11-29 17:11:42
13 365 0324520 ปรัชญาพัฒนาหลักสูตร 2021-01-15 14:57:07
13 365 0324520 ปรัชญาพัฒนาหลักสูตร 2021-01-15 14:57:55
13 353 0332222 การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 2021-01-13 15:05:47
13 353 0332222 การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 2021-01-13 15:07:00
13 353 ๐๓๓๒๓๒๓ วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2021-01-13 15:08:17
13 353 ๐๓๓๒๓๒๓ วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2021-01-13 15:09:01
13 353 ๐๓๓๒๔๑๑ ประเมินตามสภาพจริงปฐมวัย 2021-01-13 15:09:50
12 315 0332326 หลักสูตรและการจัดประสบการณ์ 2021-01-04 11:15:12
12 315 0332224 การส่งเสริมร่างกายปฐมวัย 2021-01-04 11:16:01
12 315 0332433 สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย 2021-01-04 11:16:56
12 315 0332431 การศึกษาอิสระ 2021-01-04 11:18:06
10 185 0334510 วิจัยพัฒนาหลักสุตร 2020-05-15 08:44:26
10 172 0332433 สัมมนาปฐมวัย 2020-05-07 12:37:17
10 172 0332326 หลักสูตรปฐมวัย 2020-05-07 12:38:49
10 172 0332224 ภาษาและการรู้หนังสือปฐมวัย 2020-05-07 12:39:58
10 172 0332224 ภาษาและการรู้หนังสือ 2020-05-07 12:41:06
8 138 0314550 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2019-12-12 16:08:33
8 138 0314502 ปรัชญาพัฒนาหลักสูตร 2019-12-12 16:14:20
8 122 0314502 ปรัชญาพัฒนาหลักสูตร 2019-12-12 16:15:24
8 122 0314502 ปรัชญาพัฒนาหลักสูตร 2019-12-12 16:15:55
8 109 0332221 การส่งเสริมร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย 2019-12-12 15:50:40
8 109 0332221 การส่งเสริมร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย 2019-12-12 15:54:37
8 109 0332422 การประเมินตามสภาพจริง 2019-12-12 15:55:28
8 109 0332323 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2019-12-12 15:56:21
4 92 0334510 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 2020-05-07 12:44:53
4 79 0332326 การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 2020-05-07 12:22:39
2562 0 1 0 62 0324510 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 2019-10-20 09:53:31
2562 0 1 0 49 0332325 หลักสูตรและการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 2019-09-02 11:06:53
2562 0 1 0 49 0332224 ภาษาและการรู้หนังสือฯ 2019-09-02 11:13:03
2562 0 1 0 49 0332433 สัมมนาปฐมวัย 2019-09-02 11:16:56
2562 0 1 0 49 0332431 การศึกษาอิสระทางการศึกษาปฐมวัย 2019-09-30 13:57:40
2562 0 1 0 49 0332431 การศึกษาอิสระทางการศึกษาปฐมวัย 2019-09-30 15:37:59
2562 0 1 0 49 0332224 ภาษาและการรู้หนังสือปฐมวัย 2019-10-01 16:16:58
2561 1 0 0 13 0332221 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย 2019-04-11 10:22:51
2561 1 0 0 13 0332422 ประเมินตามสภาพจริงทางการศึกษาปฐมวัย 2019-04-11 10:24:49
2561 1 0 0 13 0332323 วิทยาศาสตร์ปฐมวัย 2019-04-11 10:25:37
2561 0 1 0 13 0332224 ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 2019-04-11 10:28:58
2561 0 1 0 13 0332325 หลักสูตรและการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 2019-04-11 10:29:41
2561 0 1 0 13 0332433 สัมมนาปฐมวัย 2019-04-11 10:30:27
2561 0 1 0 13 0332431 การศึกษาอิสระ 2019-04-11 10:32:17
                 
...