ทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง

การศึกษา

  • ปี 2540         หลักสูตร กศ.บ. การประถมศึกษา         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2543         หลักสูตร ศษ.ม การประถมศึกษา         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         ประเทศไทย
  • ปี 2552         หลักสูตร ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         ประเทศไทย

ประวัติ

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552

ศษ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543

กศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2540


ความเชี่ยวชาญ

การประถมศึกษา, หลักสูตรและการสอน

ผลงานทางวิชาการ 

ชวนพิศ  ชุมคง.  (2558). “การสะทอนสมรรถนะความรูพื้นฐานของครูดานภาษา และเทคโนโลยีผานการสราง

          ความตระหนักดวยตนเอง” วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 15 (1)

มกราคม – มิถุนายน 2558

ชวนพิศ ชุมคง. (2558). การพัฒนาหลักสูตร. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ชวนพิศ  ชุมคง, วิภาฤดี  วิภาวิน, กิตติธัช  คงชะวัน, อมลวรรณ  วีรธรรมโม, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน.(2559).    ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ในรายวิชาหมวดวิชาชีพครู ของสาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ชวนพิศ ชุมคง.2559. การพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัติอิงเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาบนพื้นฐานของประชาคมอาเซียน:กรณีศึกษาพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้.อุบลราชธานี:โรงพิมพ์ ศิริธธมออฟเซ็ท.

สุปรีดา  บุญจุน,ชวนพิศ  ชุมคงและ นพเก้า ณ พัทลุง.(2560).ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแผนผังความคิดที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.ปัตตานี:วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่28 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)

Chuanphit Chumkhong and Others.2017. Active Learning Management for Teacher's Professional Courses in Curriculum and Instruction, Faculty of Education Thaksin University.USA : San Francisco.

 


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
10 201 0308361 การจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 2020-05-25 11:29:45
4 108 0308361 การจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการขั้นเรียน 2019-12-30 21:54:56
4 108 0308361 การจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการขั้นเรียน 2019-12-30 21:57:50
2562 1 0 0 78 0308321 ปรัชญาการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2019-09-30 13:15:18
2562 1 0 0 78 0308462 การจัดการชั้นเรียน 2019-09-30 13:20:47
2562 1 0 0 78 0308462 การจัดการชั้นเรียน 2019-09-30 13:26:28
2561 1 0 0 43 0308321 การพัฒนาหลักสูตร 2019-05-10 13:14:32
2561 0 1 0 43 0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 2019-05-10 13:18:28
2561 1 0 0 43 0308191 ความเป็นครู 2019-05-10 13:47:20
                 
...