หลักสูตรระดับ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี)


 ระดับ

 ชื่อหลักสูตร (TH)

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

   

 

EditRegion4