ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี

การศึกษา

  • ปี 2544         หลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2549         หลักสูตร ศษ.ม. การสอนภาษาไทย         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         ประเทศไทย
  • ปี 2555         หลักสูตร ปร.ด. ภาษาศาสตร์         มหาวิทยาลัยมหิดล         ประเทศไทย

ประวัติ

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549

กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2545


ความเชี่ยวชาญ

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์, คุณอานันท์ นิรมล, วรินธร เบญจศรี, วีนัส ศรีศักดา, จินตนา กสินันท์ และเสาวรส          ยิ่งวรรณะ. (2560). กระบวนการขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการจิตสำนึกรักษ์น้ำสู่สถานศึกษาลุ่มน้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์, วรินธร เบญจศรี, วีนัส ศรีศักดา, จินตนา กสินันท์, เสาวรส ยิ่งวรรณะ, คุณอานันท์  นิรมล และศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล. (2559). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำของเยาวชนลุ่มน้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

วรินธร เบญจศรี, กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์, เสาวรส ยิ่งวรรณะ และคุณอานันท์ นิรมล. (2559). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำของเยาวชนคนต้นน้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง.สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
11 305 0308211 ภาษาไทยสำหรับครู 2020-07-31 08:28:31
11 305 0000112 พหุภาษาเพื่อการเรียนรู้ 2020-07-31 08:29:52
2561 1 0 0 43 0308511 ภาษาสำหรับครู 2019-05-10 13:23:40
2561 1 0 0 43 0308231 ภาษาไทยสำหรับครู 2019-05-10 13:29:52
2561 1 0 0 43 0308211 ภาษาไทยสำหรับครู 2019-05-10 13:32:38
2561 1 0 0 43 0308211 ภาษาไทยสำหรับครู 2019-05-10 15:05:55
2561 1 1 0 43 0308231 0308231 2019-05-13 11:55:33
                 
...