ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม

การศึกษา

  • ปี 2526         หลักสูตร กศ.บ. การแนะแนว         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก         ประเทศไทย
  • ปี 2530         หลักสูตร กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ไทย         ประเทศไทย
  • ปี 2547         หลักสูตร กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา         มหาวิทยาลัยนเรศวร         ประเทศไทย

ประวัติ

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547

กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ พิษณุโลก, 2530

กศ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ พิษณุโลก, 2526


ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย

ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม, นวลพรรณ วรรณสุธี, เมธี  ดิสวัสดิ์ และ ภิญโญ โชติรัตน์. (2561). การพัฒนารูปแบบบูรณาการความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภูมิภาคเขตภาคใต้. แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 168 หน้า

นวลพรรณ วรรณสุธี, เมธี  ดิสวัสดิ์, สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม. (2558). "โครงการนำร่องจังหวัดประชาคมปฏิรูปการเรียนรู้" (Empowering Reform Provinces) จังหวัดสตูล). แหล่งทุน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 205 หน้า

 

บทความวิจัย

บุณยทรรศน์  หมื่นละม้าย, ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม และณัชชา  มหปุญญานนท์. (2563). “การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูพลศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 20(1), 66-87.

ชัยยุทธ์  สุขพันธุ์, วิไลพิน  แก้วเพ็ง และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม. (2563). “ผลการฝึกด้วยวิธีการฝึกพลัยโอเมตริกและวิธีการฝึกแบบผสมผสานที่มีต่อความแม่นยำในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยนวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย" วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2563 (ผ่านระบบออนไลน์)

ฟาดีล๊ะ  แซะเฮง, ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม และเสาวรส  ยิ่งวรรณะ. (2563). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพอิสระ เรื่อง การออกแบบและตัดเย็บกระเป๋าผ้า สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาไม้แก่น. การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค" ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2563. (ผ่านระบบออนไลน์)

ปิโยรส ปุยชุมพล วิไลพิน แก้วเพ็ง และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม (2562). “การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเล่นกีฬา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเขตภาคใต้” วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา. 11 (2) ,275-289.

สุรศักดิ์  เส็มหมาน, สุนทรา กล้าณรงค์ และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม (2562). “การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตซอลและเกณฑ์ปกติสำหรับเยาวชนชายที่มีอายุ 16 ถึง 18 ปี” การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 " Innovative Research and Education beyond the Future"  ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 18-19 กรกฏาคม 2562

ชนาธิป  ชูอักษร, นทรา กล้าณรงค์ และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม (2562). “ผลของการจัดโปรแกรมกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4  (บ้านแหลมทราย) จังหวัดสงขลา” การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 " Innovative Research and Education beyond the Future" ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 18-19 กรกฏาคม 2562

โชติกา  โกสัยยะ, วัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม (2561) “ตัวบ่งชี้สมรรถนะครูอัตราจ้างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 (SDNC 2018) : งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0" ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 กรกฎาคม 2561.

พลกฤษณ์ เจริญมูล, สุนทรา กล้าณรงค์ และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม (2561) “ผลการจัดโปรแกรมกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1” ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

อับดุลรอฮิม รอยิง, วิไลพิน แก้วเพ็ง และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2561). “แรงจูงใจการออกกำลังกายของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร” วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช.

กนกวรรณ  นวลแก้ว และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม. (2561). “ผลการใช้แรงเสริมทางบวกต่อพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา”ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1. วันที่ 21 มกราคม  2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา.

พรนธี  พรหมร่วมแก้ว, สุนทรา  กล้าณรงค์ และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม. (2560). “ผลการจัดกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สุรชัย  แซ่ด่าน, สุนทรา  กล้าณรงค์  และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม. (2560). “ผลการฝึกโดยใช้ตารางเก้าช่องและบันไดลิงที่มีต่อความคล่องตัวในนักกีฬากาบัดดี้” ใน การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7.  วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ

นู่รี่หย๊ะ เบ็ญหมัด, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และสุธาสินี บุญญาพิทักษ์. (2560). “การประเมินโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี 2560. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภัธวัน  สินฉิม,  ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม และเสาวรส  ยิ่งวรรณะ. (2559). “การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3” ใน การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8.  วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บรรณวิทย์  เสือสุวรรณ,วิไลพิน  ทองประเสริฐ และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม. (2559). “ผลการใช้โปรแกรมการฝึกจินตภาพต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟวอลเลย์บอลแบบการกระโดดเสิร์ฟมือบน” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันที่   21 - 22 ตุลาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ชนสิษฎ์  แก้วมณี, สุนทรา  กล้าณรงค์, และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม. (2559). “การศึกษาผลของโปรแกรม Prehabilitation ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันที่   21 - 22 ตุลาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

คัชชา  ศิริรัตนพันธ์, สุนทรา  กล้าณรงค์ และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม. (2559). “การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา”. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันที่   21 - 22 ตุลาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ธานินทร์  โสภิกุล, สุนทรา  กล้าณรงค์ และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม. (2559). “สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนวิทยาลัยนาฎศิลป์ ในภาคใต้” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันที่   21 - 22 ตุลาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ทรงภพ  เพชรอาวุธ, วิทยา  เหมพันธ์ และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม. (2559). “ผลของการฝึกแบบคอมเพล็กซ์ที่มีต่อความคล่องตัวของนักกีฬาแบดมินตัน” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันที่   21 - 22 ตุลาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

วัชรียา  เหล็มหมาด, ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม และเรวดี  กระโหมวงศ์. (2559). “การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. 12(3), 75-82.

สุชาติ บินโต๊ะหีม, สุนทรา กล้าณรงค์ และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม.(2559). “สภาพความเป็นจริงและความคาดหวังในการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 27(3), 69-77.

รอซีดะห์  ลาโฮ๊ะยา, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และเมธี  ดิสวัสดิ์. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 11(21) 97-107.

วรรณี  ปาทาน, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และกฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์. (2559). “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำหรับครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสตูล”.วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 6(12). 93-106.

 

บทความทางวิชาการ

ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม และนวลพรรณ  วรรณสุธี (2561). “ความสัมพันธ์ระหว่างสถิติ การวิจัย และธรรมชาติ”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 18(1), 5-18.

ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และเมธี ดิสวัสดิ์. (2558). “สมมติฐานและวิธีการทางวิทยาศาสตร์”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(1), 13-27.

ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2558).“ผู้มีวิถีปัญญา...ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”. วารสารหาดใหญ่วิชาการ. 3(2), 91-102.

 

 

 


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
11 304 0305434 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา 2020-08-13 13:54:43
11 304 0305221 การประเมินหลักสูตรและโครงการทางการศึกษา 2020-08-13 13:56:09
11 290 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 2020-08-13 13:58:49
11 290 0307614 การวิจัยแบบผสมผสาน 2020-08-13 14:00:32
10 201 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน 2020-06-24 20:53:30
10 200 0305231 การวิจัยเชิงทดลอง 2020-05-28 17:04:09
10 186 0307511 การวิจัยเชิงทดลอง 2020-06-24 20:49:50
10 184 0314508 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่ม s401 2020-06-24 20:52:15
8 138 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน s101 2019-12-23 14:13:01
8 138 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน s102 2019-12-23 14:13:35
8 138 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน s103 2019-12-23 14:14:12
8 138 0308471 การวิจัยทางการศึกษา s101 2019-12-23 14:14:41
8 123 0307614 การวิจัยแบบผสมผสาน 2019-12-23 14:20:39
8 123 0320511 การวิจัยทางการศึกษา S501 2019-12-23 14:22:36
8 123 0320511 การวิจัยทางการศึกษา S603 2019-12-23 14:23:25
4 108 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน s101 2019-12-23 14:04:50
4 107 0305231 การวิจัยเชิงทดลอง 2020-01-06 09:55:17
4 93 0307511 การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง s601 2019-12-23 14:26:57
4 91 0314508 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2020-01-06 09:59:34
4 81 0305231 การวิจัยเชิงทดลอง 2019-12-23 14:07:31
2561 1 0 0 39 0305431 ปฏิบัติการวิจัย 2019-05-16 14:52:11
2561 0 1 0 39 0305231 การวิจัยเชิงทดลอง 2019-05-16 14:57:08
2561 0 1 0 39 0305231 การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางการศึกษา 2019-05-16 14:59:33
2561 0 1 0 39 0307511 การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 2019-05-16 15:02:51
2561 0 1 0 24 0307511 การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 2019-05-16 15:04:03
2561 0 1 0 22 0314508 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2019-05-16 15:06:20
                 
...