ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม

การศึกษา

  • ปี 2526         หลักสูตร กศ.บ. การแนะแนว         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก         ประเทศไทย
  • ปี 2530         หลักสูตร กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ไทย         ประเทศไทย
  • ปี 2547         หลักสูตร กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา         มหาวิทยาลัยนเรศวร         ประเทศไทย

ประวัติ

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547

กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ พิษณุโลก, 2530

กศ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ พิษณุโลก, 2526


ความเชี่ยวชาญ

การวิจัยและประเมินทาางการศึกษา, การวัดและประเมินทางการศึกษา, การวิจัยและพัฒนา, การวัดและประเมินทางการศึกษา

บทความวิจัย

กนกวรรณ นวลแก้ว และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2561). “ผลของการใช้แรงเสริมทางบวกที่มีต่อพฤติกรรมการความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา” การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1. วันที่ 21 มกราคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา.

เกศินี ใหมคง, สุเทพ สันติวรานนท์ และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. 2560. “ปัจจัยพยากรณ์การทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 7(13),71-80.

พรนธี พรหมร่วมแก้ว, สุนทรา กล้าณรงค์ และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2560). “ผลการจัดกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา” การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สุรชัย แซ่ด่าน, สุนทรา กล้าณรงค์ และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2560). “ผลการฝึกโดยใช้ตารางเก้าช่องและบันไดลิงที่มีต่อความคล่องตัวในนักกีฬากาบัดดี้”  การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7. วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ

นู่รี่หย๊ะ เบ็ญหมัด, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และสุธาสินี บุญญาพิทักษ์. (2560). “การประเมินโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน” การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี 2560. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภัธวัน สินฉิม, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และเสาวรส ยิ่งวรรณะ. (2559). “การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3” การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8. วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บรรณวิทย์ เสือสุวรรณ,วิไลพิน ทองประเสริฐ และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2559). “ผลการใช้โปรแกรมการฝึกจินตภาพต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟวอลเลย์บอลแบบการกระโดดเสิร์ฟมือบน” การประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันที่  21 - 22 ตุลาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ชนสิษฎ์ แก้วมณี, สุนทรา กล้าณรงค์, และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2559). “การศึกษาผลของโปรแกรม Prehabilitation ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย” การประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

คัชชา ศิริรัตนพันธ์, สุนทรา กล้าณรงค์ และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2559). “การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา”. การประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ธานินทร์ โสภิกุล, สุนทรา กล้าณรงค์ และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2559). “สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนวิทยาลัยนาฎศิลป์ ในภาคใต้”. การประชุมวิชาการระดับชาติ"นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย"คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันที่ 21-22 ตุลาคม 2559              ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ทรงภพ เพชรอาวุธ, วิทยา เหมพันธ์ และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2559). “ผลของการฝึกแบบคอมเพล็กซ์ที่มีต่อความคล่องตัวของนักกีฬาแบดมินตัน” การประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันที่ 21-22 ตุลาคม 2559               ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

วัชรียา เหล็มหมาด, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และเรวดี กระโหมวงศ์. (2559). “การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. 12(3), 75-82.

สุชาติ บินโต๊ะหีม, สุนทรา กล้าณรงค์ และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม.(2559). “สภาพความเป็นจริงและความคาดหวังในการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 27(3), 69-77.

รอซีดะห์ ลาโฮ๊ะยา, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และเมธี ดิสวัสดิ์. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 11(21) 97-107.

วรรณี ปาทาน, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และกฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์. (2559). “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำหรับครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสตูล”.วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 6(12). 93-106.

โนร์ลัยลา โต๊ะประดู่, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และสุเทพ สันติวรานนท์. (2558). “ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตจังหวัดสตูล”.วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 10(18) , 33-42.

ประสาร ทองเอื้อ, สุนทรา กล้าณรงค์ และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2558). “การพัฒนาเครื่องฝึกการปะทะเพื่อสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาและหลังของนักกีฬามวยปล้ำ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา. 15(2) , 43-58.

รัชนี แก้วเจริญ, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และเมธี ดิสวัสดิ์. (2558). “การประเมินการดำเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ระบบทวิภาคีสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชนกลุ่มภาคใต้”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(1) , 84-94.

สุริยัณฑ์ หัวหิน, สุนทรา กล้าณรงค์ และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2558). “การศึกษาวิเคราะห์ทักษะการทำคะแนนในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต”. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา. 7(1) , 1-12.

สุจิตรา เจริญขวัญ, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และกฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์. (2558). "ความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความสุขในการทำงานของครูในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้," การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

ณัฎฐินี ชัยเพชร, สุเทพ สันติวรานนท์ และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2557). “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารหาดใหญ่วิชาการ. 12(1), 34 – 44.

นิรุสลัน เจะดาโอะ, พฤติพงษ์ เล็กศิริรัตน์. และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2557). “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 9(16), 89-101.

วนัฐฐา ธัญญะอุดร, กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2557). “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง”. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 9(17), 87-97.

วิลาวัณย์ พินสุวรรณ, พฤติพงษ์ เล็กศิริรัตน์ และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2557). “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. 7(1), 9-16.

ปิยะ สินยัง, สุนทรา กล้าณรงค์ และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2557). “สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดตรัง”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 25(3), 59-70.

จุฑามาศ ทรงช่วง, พฤฒิพงษ์ เล็กศิริรัตน์ และชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2556). “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบภาพเคลื่อนไหว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. 6(2), 19-25.

บทความทางวิชาการ

ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และเมธี ดิสวัสดิ์. (2558). “สมมติฐานและวิธีการทางวิทยาศาสตร์”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(1), 13-27.

ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2558).“ผู้มีวิถีปัญญา...ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”. วารสารหาดใหญ่วิชาการ. 3(2), 91-102.

ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม และเมธี  ดิสวัสดิ์. (2557). “ความเป็นสาเหตุ เย ธมฺมา...คาถานักวิจัย”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 14(2), 32–45.

ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม. (2557). “วิจัยและประเมิน”. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 20(1), 1 – 11.

ศิริชัย  กาญจนวาสี และชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม. (2557). “ตัวแปรสำหรับการวิจัย : ความหมาย ประเภท การคัดเลือก การวัด และการควบคุม”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 14(1) , 9-37.

ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม และนวลพรรณ  วรรณสุธี (2561). “ความสัมพันธ์ระหว่างสถิติ การวิจัย และธรรมชาติ”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 18(1), 5-18.

 

 


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
10 200 0305231 การวิจัยเชิงทดลอง 2020-05-28 17:04:09
8 138 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน s101 2019-12-23 14:13:01
8 138 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน s102 2019-12-23 14:13:35
8 138 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน s103 2019-12-23 14:14:12
8 138 0308471 การวิจัยทางการศึกษา s101 2019-12-23 14:14:41
8 123 0307614 การวิจัยแบบผสมผสาน 2019-12-23 14:20:39
8 123 0320511 การวิจัยทางการศึกษา S501 2019-12-23 14:22:36
8 123 0320511 การวิจัยทางการศึกษา S603 2019-12-23 14:23:25
4 108 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน s101 2019-12-23 14:04:50
4 107 0305231 การวิจัยเชิงทดลอง 2020-01-06 09:55:17
4 93 0307511 การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง s601 2019-12-23 14:26:57
4 91 0314508 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2020-01-06 09:59:34
4 81 0305231 การวิจัยเชิงทดลอง 2019-12-23 14:07:31
2561 1 0 0 39 0305431 ปฏิบัติการวิจัย 2019-05-16 14:52:11
2561 0 1 0 39 0305231 การวิจัยเชิงทดลอง 2019-05-16 14:57:08
2561 0 1 0 39 0305231 การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางการศึกษา 2019-05-16 14:59:33
2561 0 1 0 39 0307511 การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 2019-05-16 15:02:51
2561 0 1 0 24 0307511 การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 2019-05-16 15:04:03
2561 0 1 0 22 0314508 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2019-05-16 15:06:20
                 
...