ทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์

การศึกษา

  • ปี 2525         หลักสูตร กศ.บ. คณิตศาสตร์         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา         ประเทศไทย
  • ปี 2530         หลักสูตร กศ.ม. การวัดผลการศึกษา         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร         ประเทศไทย
  • ปี 2539         หลักสูตร กศ.ด. การทดสอบและการวัดผลการศึกษา         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร         ประเทศไทย

ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


...
...