ทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์

การศึกษา

  • ปี 2525         หลักสูตร กศ.บ. คณิตศาสตร์         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา         ประเทศไทย
  • ปี 2530         หลักสูตร กศ.ม. การวัดผลการศึกษา         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร         ประเทศไทย
  • ปี 2539         หลักสูตร กศ.ด. การทดสอบและการวัดผลการศึกษา         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร         ประเทศไทย

ประวัติ

นางเรวดี  กระโหมวงศ์

      กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรนครีนทวิโรฒ ประสานมิตร 2539.

      กศ.ม. (วัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2530.

      กศ.บ. (คณิตศาสตร์) วิชาโท การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2525.

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย

เรวดี  กระโหมวงศ์, สุจิตรา จรจิตร, พลรพี ทุมมาพันธุ์ และจิราภรณ์ เรื่องยิ่ง. (2558). การกระจายอำนาจทางการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้. ทุนวิจัยสกว.

เรวดี กระโหมวงศ์. (2558). การวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาไทยภาคใต้ในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย. ทุนเงินงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยทักษิณ.

เรวดี กระโหมวงศ์, คำนวณ นวลสนอง และเชิดชัย อ๋องสกุล. (2556). ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของแผนงานโครงการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2555-2556 โดยใช้มิติทางด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรมในการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. ทุนวิจัยกระทรวงวัฒนธรรม.

บทความวิจัย

Krahomvong, Rewadi, Constructing and Developing the PISA - Like Thai Language Tests (January 1, 2019). PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research, Vol. 8, No. 1 (2019). Available at

Krahomvong, Rewadi and Ruangying, Jiraporn, The Situations and Problems of Educational Decentralization to the Local Government Organization in Southern Thailand (January 1, 2019). Asian Political Science Review, Vol. 3, No. 1, 2019. Available at

ภัททิยะ จันทร์อุดม  เรวดี กระโหมวงศ์  เดือนเพ็ญ กรชกรจารุพงศ์ (2562). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่อง การจำลองความคิด ที่มีต่อทักษะปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 19(1), 88 – 98.

เรวดี กระโหมวงศ์ (2562). “การสร้างและพัฒนาแบบวัดความเป็นสากล (วัฒนธรรมสากล) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 19(2), 17-28.

สายสุดา สุขแสง เรวดี กระโหมวงศ์ วิมล งามยิ่งยวด อภินันท์ โชติช่วง (2560). “รูปแบบการเฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด โดยภาคประชาชน กรณีศึกษา ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล และ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา” วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้. 4 (พิเศษ),230-242.

สุชาติ พิเภก ไมตรี จันทรา เรวดี กระโหมวงศ์ (2560). “องค์ประกอบเชิงสาเหตุภาวะผู้นำปริวรรตของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3” วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต. 17(3), 643-658.

สุนทรรัสส์  เพชรรักษ์คำด้วง ไมตรี จันทรา เรวดี กระโหมวงศ์ (2560). “รูปแบการบริการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในศตวรรษที่ 21” วารสารมหาวิทยาลัยคลิศเตียน. 23(2), 235-250.

ฐิติมา ชูใหม่ วิทยา เหมพันธ์ และเรวดี กระโหมวงศ์. (2560). “ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย. 13(2), 47-59.

วัชรศักดิ์  สงค์ปาน, วัน  เดชพิชัย และเรวดี  กระโหมวงศ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 12(1), 117-130.

วัชรศักดิ์  สงค์ปาน, วัน  เดชพิชัย และเรวดี  กระโหมวงศ์. (2560). สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน. วารสารหาดใหญ่วิชาการ. 15(1), 11-23.

เขมภพ  นพคุณ, วัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน และเรวดี  กระโหมวงศ์.(2559). การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 3(1). 1-11.

วัชรียา  เหล็มหมาด, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และเรวดี  กระโหมวงศ์. (2559). การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ด็อคร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. 13(1), 75-82.

อาเส๊าะ สาแหม, เรวดี  กระโหมวงศ์ และเมธี  ดิสวัสดิ์. (2559). การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ด็อคร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. 13(1), 190-200.

เชาวนี  แก้วมโน, สุจิตรา จรจิตร และเรวดี  กระโหมวงศ์. (2559). องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 11(2), 15-30.

ณัฐวีภรณ์ ทิพย์วาสี, เรวดี  กระโหมวงศ์ และวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน. (2558).  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทำขนมประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบของจังหวัดสงขลา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(1),  28 - 41.

ดวงใจ  ไพชำนาญ, เรวดี กระโหมวงศ์ และวัลลยา  ธรรมอภิบาลอินทนิน. (2558). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การขยายพันธ์ยางพารา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(2),  140-151.

นัซรียะห์ อาบู, เรวดี กระโหมวงศ์ และสุเทพ สันติวรานนท์. (2556). การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5.วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 8(14), 35-43.

                                   


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
                 
...