ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์

การศึกษา

  • ปี 2533         หลักสูตร กศ.บ. การวัดผลการศึกษา         มหาวิทยาลัย มศว.ประสานมิตร         ประเทศไทย
  • ปี 2536         หลักสูตร ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         ประเทศไทย
  • ปี 2545         หลักสูตร กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ         ประเทศไทย

ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


...
...