ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์

การศึกษา

  • ปี 2533         หลักสูตร กศ.บ. การวัดผลการศึกษา         มหาวิทยาลัย มศว.ประสานมิตร         ประเทศไทย
  • ปี 2536         หลักสูตร ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         ประเทศไทย
  • ปี 2545         หลักสูตร กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ         ประเทศไทย

ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
2561 1 0 0 43 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน 2019-05-27 17:12:19
2561 0 1 0 43 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน 2019-05-27 17:17:25
2561 0 1 0 24 0307612 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ 2019-05-27 17:36:55
                 
...