ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

การศึกษา

  • ปี 2542         หลักสูตร กศ.บ. การวัดผลการศึกษา         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2546         หลักสูตร กศ.ม. การบริหารการศึกษา         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2555         หลักสูตร กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร         ประเทศไทย

ประวัติ

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547

กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2543


ความเชี่ยวชาญ

การวัดผลการศึกษา, การบริหารการศึกษา, การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

งานวิจัย 

สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์,พินิจ ดวงจินดา,นวลพรรณ วรรณสุธี, วัลลยา ธรรมอภิบาล,พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และ รัตติยา สาและ. (2557).  การประเมินผลแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา. สงขลา : บลูกราฟฟิก.

สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์, พรพันธุ์ เขมคุณาศัย,รัตติยา สาและ และวัลลยา ธรรมอภิบาล. (2556). รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยประเมินผลแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ พ.ศ. 2555 :  พื้นที่จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

วัลลยา  ธรรมอภิบาล และศศิธร บุษภักค์. (2557). การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ. สงขลา.

      บทความวิจัย

กัญชลี เบ็ญโส๊ะ,สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ และ วัลลยา ธรรมอภิบาล. (2559). “การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การอนุรักษ์เทือกเขาแก้วโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”, วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี.  12(4), 180-189.

เขมภพ นพคุณ, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน และ เรวดี กระโหมวงศ์. (2559). “การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส”,  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 3(1), 1- 11.

เปมิกา สังข์ขรณ์, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน และ นิรันดร์ จุลทรัพย์. (2559). “คุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 16(1), 132 – 143.

ฟาดีละฮ์ ศรัทธาสุภัคกุล, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน และ สุธาสินี บุญญาพิทักษ์. (2559). “การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง พืชภูมิปัญญา ที่ใช้กระบวนการการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ในอำเภอเจาะไอร้อง”,  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 3(1), 37-46.

ณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี , เรวดี กระโหมวงศ์ และ วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน. (2558). “การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำขนมประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบของจังหวัดสงขลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(1), 33 – 46.

ดวงใจ ไพชำนาญ, เรวดี กระโหมวงศ์ และ วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน. (2558). “การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การขยายพันธุ์ยางพารา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(2), 140 – 151 .

นูรีมี อาแว, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน และ ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. (2558). “การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)”, ในรายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558.

พินิจ ดวงจินดา, สุธาสินี บุญญาพิทักษ์, นวลพรรณ วรรณสุธี, วัลลยา ธรรมอภิบาล, พรพันธุ์ เขมคุณาศัย,         รัตติยา สาและ. (2558). "แผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา : ความคุ้มค่าและความโปร่งใส", ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2. (หน้า 608-619). วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.สงขลา.

มายีดะห์ เง๊าะเห๊าะติ, นวลพรรณ วรรณสุธี และ วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน. (2558). “การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง ASEAN Study กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4”, ในรายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 “บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน” วันที่ 11 กรกฎาคม 2558. ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น.

ศศิธร  บุษภักค์ , วัลลยา ธรรมอภิบาล และ นิรันดร์ จุลทรัพย์. (2558). “ผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 26(2),       68 – 77.

อิคลาศ  อาแซดอยิ , นิรันดร์ จุลทรัพย์. และ วัลลยา ธรรมอภิบาล (2558). “การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้รูปแบบฝึกอบรมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 26(3), 86 - 96.

วัลลยา  ธรรมอภิบาล และศศิธร บุษภักค์. (2557). "การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล", เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 .(หน้า 257).  วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา.  สงขลา. : เชน กราฟฟิก สตูดิโอ.

 

 


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
16 497 0305213 การพัฒนาเครื่องมือวัดจิตพิสัย 2021-08-06 17:05:41
16 483 0307512 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 2021-08-06 17:19:22
2562 1 0 0 78 0308410 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-10-09 19:10:59
2562 1 0 0 78 0314509 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-10-09 19:12:48
2562 1 0 0 77 0305351 การประกันคุณภาพ 2019-10-09 19:21:37
2562 1 0 0 77 0305402 สัมมนาการวัดและประเมิน 2019-10-09 19:57:55
2562 1 0 0 77 0305401 การบริหารงานการวัดและประเมิน 2019-10-09 22:29:25
2562 1 0 0 61 0314509 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-10-09 19:16:35
2562 1 0 0 61 0314509 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-10-09 19:18:51
2562 1 0 0 51 0305332 การวิจัยเชิงคุณภาพ 2019-10-09 20:57:27
2562 1 0 0 51 0305401 การบริหารงานการวัดและประเมิน 2019-10-09 22:25:51
2561 0 1 0 43 0308491 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2019-05-14 14:03:28
2561 0 1 0 39 0305332 การวิจัยเชิงคุณภาพ 2019-05-14 13:47:41
2561 1 0 0 39 0305402 สัมมนาการวัดและประเมิน 2019-05-14 13:54:43
2561 1 0 0 24 0307512 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 2019-05-27 18:32:53
2561 0 1 0 11 0305332 การวิจัยเชิงคุณภาพ 2019-05-14 13:45:04
2561 0 1 0 11 0305213 การพัฒนาเครื่องมือวัดจิตพิสัย 2019-05-14 13:49:53
                 
...